Jdi na obsah Jdi na menu
 


ČMKOS vyhlásila soutěž pro žáky středních škol

10. 2. 2016

 


Českomoravská konfederace odborových svazů vyhlásila soutěž pro žáky středních škol o titul "Zlaté české ručičky 2016" s podtitulem Vyrob hračku a udělej radost dětem v dětských domovech. Cílem soutěže je ukázat, že ve školách máme mnoho šikovných žáků a žákyň. Nejúspěšnější autoři se mohou těšit na titul "Zlaté české ručičky 2016" a také hodnotné ceny.
 
PRAVIDLA SOUTĚŽE
1. Organizátor
                                                                                                                
Organizátorem soutěže je Českomoravská konfederace odborových svazů, nám. W. Churchilla 2,
130 00 Praha 3. IČ: 00675458.
 
2. Pro koho je soutěž určena
 
Soutěž je určena pro žáky středních škol (gymnázia, střední odborné školy, učiliště, praktické školy).
 
3. Doba trvání soutěže
 
Soutěž proběhne v období od 8. února 2016 do 30. června 2016.
 
4. Přihláška do soutěže
 
Přihláška je přílohou těchto pravidel soutěže o titul „Zlaté české ručičky 2016“. Přihlášku naleznete také na www.cmkos.cz. nebo zde
 
Kontaktní osoba: Ing. Jiří Klepáč, e-mail: klepac.jiri@cmkos.cz, tel.: 602 395 387
 
5. Podmínky účasti v soutěži
 
Odevzdání soutěžního výrobku - hračky společně s vyplněnou přihláškou ve stanoveném termínu. Přihláška musí obsahovat následující údaje:
o    jméno a příjmení autora
o    věk autora
o    adresa autora
o    označení soutěžní kategorie
o    souhlas zákonného zástupce (u žáků mladších 15 let)
 
Soutěžní výrobek – hračka musí být původní a vytvořený jednou osobou. Soutěžní výrobek – hračka musí být označen následujícími údaji:  
o    jméno a příjmení autora
o    věk autora
o    adresa autora
Pozn.: pro označení je možné využít např. lepící štítek či visačku.
 
Další podmínky:
-          materiál: jediným limitem je, že použitý materiál nesmí být pro děti nebezpečný
-          velikost hračky: hračka nesmí přesáhnout rozměry 29 cm x 21 cm x 24 cm
-          účastí v soutěži vyjadřuje soutěžící (jeho zákonný zástupce) souhlas s těmito pravidly soutěže
-          poslední den pro odevzdání nebo odeslání výtvarné práce je 22. duben 2016 (v případě, že budete soutěžní výrobek zasílat poštou, je rozhodující razítko podání)
 
 
6. Průběh soutěže
 
Soutěž bude zahájena dne 8. února 2016.
Soutěžní výrobky - hračky se spolu s vyplněnou přihláškou zasílají nejpozději do 22. dubna 2016
na adresu: Českomoravská konfederace odborových svazů, Soutěž 2016, nám. W. Churchilla 2, 130 00 Praha 3. Soutěžní výrobky - hračky je možné také odevzdat na výše uvedené adrese osobně.
 
Vyhodnocení soutěžních výrobků - hraček porotou složenou ze zástupců organizátora soutěže se uskuteční do 27. května 2016. Každý soutěžní výrobek bude vyfotografován a fotografie budou vystaveny na facebookovém profilu ČMKOS, na kterém v době od 4. května 2016 do 27. května 2016 proběhne hodnocení soutěžních výrobků veřejností.
 
Výherci budou uveřejněni na www.cmkos.cz a na facebookovém profilu ČMKOS nejpozději dne 3. června 2016. Výhry budou autorům doručeny osobně v průběhu června 2016 nebo budou zaslány poštou.
 
Po ukončení soutěže budou hračky předány dětem v dětských domovech.
 
7. Kategorie soutěže
 
Soutěžní výrobky budou rozděleny v rámci jednotlivých témat do následujících věkových kategorií:
 
1. kategorie:         do 16 let
2. kategorie:         od 17 let
 
Pozn.: rozhodující je věk autora soutěžního výrobku – hračky v den jejího odeslání do soutěže
 
8. Témata soutěže
 
Téma č. 1: hlavolam nebo stavebnice
Téma č. 2: pevná hračka (např. panenka, autíčko, zvířátko apod.)
 
 
9. Hodnocení soutěžních prací
 
Hodnocení porotou organizátora: Porota vybere v každé z věkových kategorií a v každém ze dvou témat vždy 3 nejlepší výrobky.
 
Hodnocení veřejností (facebook): Na facebookovém profilu ČMKOS budou vystaveny fotografie soutěžních výrobků dle jednotlivých věkových kategorií a témat. Výhercem se v dané kategorii stane ten autor, jehož výrobek získá k 27. květnu 2016 23:59 nejvíce hlasů (tzv. „lajků“).
 
10. Ceny pro vítěze
 
Dle výsledků hodnocení komisí organizátora:
 
Hlavolam, stavebnice
do 16 let (včetně)
Hlavolam, stavebnice
od 17 let
Pevná hračka
do 16 let (včetně)
Pevná hračka
od 17 let
1.     místo
Titul „Zlaté české ručičky 2016“ + dárkový certifikát SPORTISIMO v hodnotě
2 000,- Kč
Titul „Zlaté české ručičky 2016“ + dárkový certifikát SPORTISIMO v hodnotě
2 000,-
Titul „Zlaté české ručičky 2016“ + dárkový certifikát SPORTISIMO v hodnotě
2 000,-
Titul „Zlaté české ručičky 2016“ + dárkový certifikát SPORTISIMO v hodnotě
2 000,-
2.     místo
Diplom za druhé místo + dárkový certifikát SPORTISIMO v hodnotě
1 000,- Kč
Diplom za druhé místo + dárkový certifikát SPORTISIMO v hodnotě
1 000,- Kč
Diplom za druhé místo + dárkový certifikát SPORTISIMO v hodnotě
1 000,- Kč
Diplom za druhé místo + dárkový certifikát SPORTISIMO v hodnotě
1 000,- Kč
3.     místo
Diplom za třetí místo + dárkový certifikát SPORTISIMO v hodnotě
500,- Kč
Diplom za třetí místo + dárkový certifikát SPORTISIMO v hodnotě
500,- Kč
Diplom za třetí místo + dárkový certifikát SPORTISIMO v hodnotě
500,- Kč
Diplom za třetí místo + dárkový certifikát SPORTISIMO v hodnotě
500,- Kč
 
 
 
Dle výsledků veřejného hlasování:
 
Hlavolam, stavebnice
do 16 let (včetně)
Hlavolam, stavebnice
od 17 let
Pevná hračka
do 16 let (včetně)
Pevná hračka
od 17 let
1.     místo
Titul „Zlaté české ručičky 2016“ + dárkový certifikát SPORTISIMO v hodnotě
2 000,- Kč
Titul „Zlaté české ručičky 2016“ + dárkový certifikát SPORTISIMO v hodnotě
2 000,-
Titul „Zlaté české ručičky 2016“ + dárkový certifikát SPORTISIMO v hodnotě
2 000,-
Titul „Zlaté české ručičky 2016“ + dárkový certifikát SPORTISIMO v hodnotě
2 000,-
2.     místo
Diplom za druhé místo + dárkový certifikát SPORTISIMO v hodnotě
1 000,- Kč
Diplom za druhé místo + dárkový certifikát SPORTISIMO v hodnotě
1 000,- Kč
Diplom za druhé místo + dárkový certifikát SPORTISIMO v hodnotě
1 000,- Kč
Diplom za druhé místo + dárkový certifikát SPORTISIMO v hodnotě
1 000,- Kč
3.     místo
Diplom za třetí místo + dárkový certifikát SPORTISIMO v hodnotě
500,- Kč
Diplom za třetí místo + dárkový certifikát SPORTISIMO v hodnotě
500,- Kč
Diplom za třetí místo + dárkový certifikát SPORTISIMO v hodnotě
500,- Kč
Diplom za třetí místo + dárkový certifikát SPORTISIMO v hodnotě
500,- Kč
 
11. Zveřejnění výrobků
 
Soutěžící případně jeho zákonný zástupce dává organizátorovi soutěže, v souladu s § 84 - § 85 občanského zákoníku, v platném znění, souhlas s užitím podobizny dítěte (bude-li v průběhu soutěže pořízena), jeho písemných projevů a výrobků a obrazových i zvukových záznamů (dále jen „snímek“) týkajících se osoby dítěte, nebo projevů osobní povahy dítěte, předaných organizátorovi soutěže nebo pořízených organizátorem soutěže v souvislosti se soutěží o titul „Zlaté české ručičky 2016“ (např. předáváním výher atd.). Též i pro použití pro komerční účely na všech komunikačních médiích bez ohledu na jejich povahu a určení všemi obvyklými způsoby, s jejich následnou úpravou a s jejich případným spojením s jinými díly nebo zařazením do souborného díla. Soutěžící případně jeho zákonný zástupce uděluje organizátorovi soutěže tento souhlas bezplatně, bez věcného, časového, množstevního a územního omezení a může jej kdykoliv odvolat. Tento souhlas se vztahuje i na třetí osoby, kterým organizátor soutěže výrobek v souladu s jeho určením poskytne. Zákonný zástupce dítěte souhlasí s tím, aby se organizátor soutěže po obdržení výrobků stal jejich vlastníkem a držitelem práv pro jejich šíření a reprodukci. Organizátor soutěže má právo tyto výrobky volně používat dle potřeby, reprodukovat, upravovat, zveřejňovat a šířit, bez nároku na odměnu dítěte. Práce dítěte se stává majetkem organizátora soutěže a zákonný zástupce ani jeho dítě nemají právo na její vrácení.
 
12. Ochrana osobních údajů
 
Zákonný zástupce dává organizátorovi soutěže, jako správci osobních údajů v souladu se zákonem
č. 101/2000 Sb., zákonem č. 40/1995 Sb. a zákonem č. 480/2004 Sb., v platném znění, svým podpisem souhlas se zpracováním osobních údajů dítěte v rozsahu jméno, příjmení, věk, popřípadě dalších údajů, které organizátorovi soutěže sdělil zákonný zástupce dítěte v souvislosti s účastí dítěte na výtvarné soutěži. Zákonný zástupce dítěte souhlasí též s tím, aby osobní údaje dítěte mohl organizátor soutěže použít i pro další případné obchodní a marketingové účely, a to až na dobu 5 let. Zákonný zástupce dítěte též souhlasí se  zveřejněním osobních údajů dítěte ve sdělovacích prostředcích, reklamních a propagačních materiálech organizátora soutěže, v tiskových materiálech, dalších komunikačních mediích a na webové stránce organizátora soutěže. Zákonný zástupce dítěte rovněž souhlasí s tím, aby tyto osobní údaje byly v plném rozsahu a k účelům výše uvedeným zpracovávány i prostřednictvím třetích osob pověřených organizátorem soutěže. Organizátor soutěže je oprávněn k těmto osobním údajům přiřazovat i další osobní údaje dítěte. Poskytnutí osobních údajů je dobrovolné. Zákonný zástupce dítěte má právo svůj souhlas odvolat, a to písemnou formou na adresu organizátora soutěže. Odvolání souhlasu je účinné okamžikem doručení organizátorovi soutěže.
 
13. Odpovědnost organizátora soutěže za její průběh
 
Organizátor si vyhrazuje právo soutěž zkrátit, přerušit nebo zrušit či změnit její podmínky.
Organizátor si vyhrazuje právo rozhodovat s konečnou platností dle vlastního uvážení.
Výrobky zaslané do soutěže nebudou autorům vraceny.
 
                                       

2016-02-10_064243.jpg

 

 

 

 

Přihláška na stažení

zdroj: ČMKOS