Jdi na obsah Jdi na menu
 


Dodatek č. 7 ke směrnici č. 41/2014 výkonného ředitele OKD, a.s.

3. 8. 2016

 

OKD, a.s.
Č. j.        /1.07.2016 Karviná 2016-07-26
 
 
Dodatek č. 7 ke směrnici č. 41/2014 výkonného ředitele OKD, a.s.
 
Věc: Zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci - změna
 
V souvislosti se změnami v poskytování a užívání OOPP výkonný ředitel OKD, a.s.
 1. Vydává
tento Dodatek č. 7 ke Směrnici č. 41/2014 výkonného ředitele OKD, a.s., kterým se Směrnice č. 41/2014 mění následovně:
 
 1. OOPP pro ochranu zraku
 
Zdůvodnění změny:
Zrušení povinnosti neustálého nošení ochranných brýlí. Úprava povinnosti nošení zvlášť tzv. „chodících“ a zvlášť uzavřených brýlí při vyjmenovaných činnostech.
 
Nové znění:
 
6.4 Používání osobních ochranných pracovních prostředků – pro ochranu zraku 
 
 
6.4.1 Pod ochranou zraku v podzemí rozumíme přímou ochranu očí před vniknutím cizího tělesa. 
Všichni fárající (včetně návštěv, kontrolních orgánů apod.) jsou povinni být vybaveni ochrannými brýlemi schváleného typu poskytnuté organizací nebo integrovanými brýlemi. 
 Ochranné brýle schváleného typu poskytnuté organizací nebo integrované brýle, jsou důlní i povrchoví zaměstnanci povinni bez výjimky používat jako ochranu zraku v následujících případech: 
 
 • při všech činnostech, kdy může dojít k poranění očí odletujícím materiálem, prachem nebo kapalinou (např. likvidace uhelného prachu)
 • při pracovních činnostech prováděných nad úrovní hlavy, kromě budování na čelbě nebo zajišťování stropu v porubech (např. stavba a doplňování PVU,montáž ZD, kladení potrubí, el.kabelů,…)
 • při čištění povrchu materiálu a předmětů stlačeným vzduchem, tlakovou vodou nebo párou,  
 • při manipulaci s rozvody pro plavení popílku a flotačních hlušin (rozvody pod tlakem) 
 • při upínání SHZ a mechanických stojek 
 • při zpevňování hornin lepením za použití čerpadla  
 • aplikace těsnících a výplňových hmot za pomocí čerpadla 
 • při manipulaci s rozvody pod tlakem (i zbytkovým) - voda, vzduch, kapalina
 • při pracích v montážních, demontážních komorách (vybavovaní likvidace, montáž či demontáž strojního zařízení, např. razících kombajnů, apod.)  
 • u všech činností, kde je používání ochranných brýlí nařízeno provozní nebo průvodní dokumentací, pokud není nařízeno používat uzavřené (přiléhající celým obvodem k obličeji) ochranné brýle schváleného typu B nebo štít
 • v ohroženém prostoru do 5 m od míst práce výše uvedených.
 
„Zaměstnanci, který je povinen používat ochranné brýle a současně používá dioptrické brýle, který fárá pravidelně a nošení ochranných brýlí přes dioptrické brýle neodpovídá jeho potřebám bezpečného výkonu jeho práce v dole, může být vedoucím odboru BOZP přiznán nárok na ochranné brýle, zaměstnavatelem určeného typu a navržené primárně tak, aby chránily zrak, osazené dioptrickými polykarbonátovými zorníky. 
 
V tomto případě si zaměstnanec (nebo přímý nadřízený) u zaměstnavatele požádá o vydání zaměstnavatelem určených obrouček (schválených pro použití v dole). Osazení brýlí dioptrickými polykarbonátovými zorníky podle svých potřeb si zajistí zaměstnanec prostřednictvím odboru BOZP. Výdaj na pořízení zorníků mu zaměstnavatel bude refundovat až do výše 1 000,- Kč. 
Pro uplatnění refundace je zaměstnanec povinen předložit: 
• lékařské potvrzení vystavené odborným lékařem nebo smluvním lékařem OKD, a.s. o nutnosti používání dioptrických brýlí, 
• doklad o zaplacení zorníků, 
• brýle (dioptrické zorníky vsazené do obroučky opatřené zaměstnavatelem). 
 
 
Oprávněným ke schválení refundace je závodní dolu. 
Tato částka bude proplacena spolu se mzdou v následujícím měsíci. 
Zaměstnanci mají nárok na opětovné poskytnutí ochranných brýlí s dioptrickými polykarbonátovými zorníky v případě jejich poškození po uplynutí doby životnosti, tj. po jednom roce od pořízení předchozích ochranných brýlí, za stejných podmínek. Opětovná refundace až do výše 1 000,- Kč proběhne po předložení: 
• dokladu o zaplacení, 
• předložení a odevzdání dříve refundovaných dioptrických zorníků, 
• brýle (dioptrické zorníky vsazené do obroučky opatřené zaměstnavatelem). 
 
 
6.4.2 Uzavřené (přiléhající celým obvodem k obličeji) ochranné brýle schváleného typu B poskytnuté organizací, jsou důlní i povrchoví zaměstnanci povinni bez výjimky používat jako ochranu zraku v následujících případech: 
 
 • u veškerých prací, při nichž dochází k úderům kovového nářadí na jiné kovové předměty nebo jiné materiály (např. práce s kladivem a sekáčem, práce při ručním kování, práce na bucharech, apod.) 
 • při ručním rozbíjení kusu horniny kladivem 
 • při manipulaci s prvky hydraulického rozvodu, kdy tento rozvod musí být bez tlaku (např. údržba hydrauliky) 
 • u všech činností, kde používání ochranných brýlí uzavřených nebo štítů je nařízeno provozní nebo průvodní dokumentací (např.svařování,manipulace s chemickými látkami apod.)
 • v ohroženém prostoru do 5 m od míst práce výše uvedených.
 
 
6.4.3 Při výše uvedených pracích a činnostech musí být dodržen bezpečnostní okruh – 5 m, ve kterém se nesmí zdržovat zaměstnanci bez OOPP pro ochranu zraku. Zaměstnanec provádějící výše uvedené práce, kde hrozí nebezpečí zranění očí, musí přerušit svou práci nebo činnost, pokud zaregistruje vstup do ohroženého prostoru jiného zaměstnance, který je bez ochranných brýlí. 
Z: v textu 
6.4.4 Všichni THZ jsou povinni kontrolovat používání ochranných brýlí. O provedených kontrolách jsou povinni provést záznam. V případě zjištění nepoužívání OOPP pro ochranu zraku, musí být práce dotyčného pracovníka zastaveny, stanoveny odpovídající opatření a závěry. Dále bude prostřednictvím BT proveden záznam do osobní bezpečnostní karty zaměstnance. 
Z: kontroly provádějící THZ 
6.4.5Po uplynutí doby životnosti nebo při předčasném opotřebování podléhají brýle výměně. Výdej nových brýlí je podmíněn vrácením brýlí dříve odebraných. Při mimořádném odběru před uplynutím doby životnosti, je vedoucí povinen uvést na poukázce důvod odběru. V případě ztráty nebo zničení brýlí rozhodne materiálový hospodář o finanční úhradě OOPP.
Z: v textu
 
 
B. Pravidla pro poskytování OOPP
 
Zdůvodnění změny:
V současně nastaveném systému výměn fáraček a prádla jsou nízko nadefinované limity jejich počtu. Z tohoto důvodu docházelo k tzv. nadlimitním výměnám, které nebyly touto směrnicí nijak nadefinovány a každý závod si pak stanovoval své vlastní limity, každý závod jiné, které byly někdy zcela neomezené. Takto docházelo k zbytečnému plýtvání a nehospodárnosti. V níže zpracovaném systému jsou zhodnoceny skutečné požadavky, průměry a zkušenosti ze všech důlních závodů a cílem bylo kromě bezpečnostního a hygienického hlediska přistupovat k této problematice i ekonomicky.
 
 
Nové znění:
 
11. PRAVIDLA PRO POSKYTOVÁNÍ OOPP 
PRAVIDLA PRO POSKYTOVÁNÍ OSOBNÍCH OCHRANNÝCH PROSTŘEDKŮ, MYCÍCH, ČISTICÍCH A DEZINFEKČNÍCH PROSTŘEDKŮ ZAMĚSTNANCŮM 
 
C. Pravidla pro výdej, údržbu a praní osobního prádla, pracovních oděvů a ručníků: 
a) Nárok na bezplatné poskytování osobního pracovního prádla, pracovních oděvů je vymezen vzorovým seznamem profesí, pracovních činností a povolání pro účely poskytování osobních ochranných pracovních prostředků. 
b) Převzetí první soupravy osobního pracovního prádla, pracovního oděvu a ručníků potvrdí zaměstnanec svým podpisem na evidenční kartě ve výdejně ochranných pomůcek. 
c) OOPP se poskytují zaměstnancům podniku výhradně výměnným způsobem. Čisté a hygienicky nezávadné a nepoškozené součástí osobního prádla a pracovního oděvu nabývá zaměstnanec výměnou za odevzdání znečistěných, popř. poškozených OOPP. 
d) Výměna fáraček a prádla bude prováděna podle těchto zásad: 
- každý zaměstnanec s nárokem na výměnu fáraček, prádla a mýdla pro tento úkon použije průkazku ASEP. Po dokončení počítačové evidence ve výdejně ochranných pomůcek bude tato průkazka sloužit také k výdeji osobních ochranných pomůcek. 
- nově nastupujícím zaměstnancům zadá směnmistr do počítače příslušnou kategorii pro výměnu prádla a fáraček po dohodě s příslušným nadřízeným 
- při výměně prádla a fáraček je zaměstnanec povinen zaevidovat výměnu přiložením průkazky ASEP na snímač ve výdejně. Na monitoru se zobrazí jeho jméno a nárok na počet výměn. Pracovnice výdejny zaznamená provedení výměny na počítači. 
- nadlimitní výměny prádla a fáraček z důvodu nepříznivých klimatických podmínek a nadměrně znečistěné prachem a ropnými produkty je možno ve výše uvedených případech provádět následujícím způsobem: 
Písemná žádost pro nastavení navýšeného limitu výměny prádla a fáraček se vyřizuje při změně podmínek na pracovišti, nebo při převedení zaměstnanců na jiné pracoviště, v průběhu měsíce. 
Podmínky žádosti: 
- dělníci i THZ na písemnou žádost nadřízeného vedoucího, doporučenou vedoucím větrání závodu, schválenou vedoucím odboru BOZP. 
- nadlimitní výměnu prádla a fáraček po schválení zadá směnmistr do počítače 
- po ukončení měsíce (od prvního dne do posledního dne měsíce) vytiskne směnmistr seznamy výměn provedených nad stanovený limit. Tyto seznamy obdrží příslušní vedoucí zaměstnanci. Případné neoprávněné výměny přesahující stanovený limit budou evidovány a řešeny směnmistry, kteří zhodnotí počet výměn i v návaznosti na skutečně odpracované směny (např. počet přesčasů). Neoprávněné výměny budou zúčtovány automaticky při výplatě mezd dle stanovených tarifů. Tarify budou vyvěšeny u výdejen prádla (cena praní + manipulace). Hodnotí se každý měsíc zvlášť.
povrchové provozy 
- dělníci i THZ na písemnou žádost nadřízeného vedoucího, schválenou OBOZP a na důlních závodech závodním dolu 
Cizí organizace 
- Výměna fáraček a prádla zaměstnancům dodavatelských organizací je umožněna jen v případě, že DO má ve smlouvě s důlním závodem, uzavřen nárok na výměnu. 
- Všichni cizí zaměstnanci, pracující na důlním závodě, budou postupně vybaveni průkazkou ASEP. Při výměně prádla a fáraček se bude postupovat stejně, jako u vlastních zaměstnanců. 
- Po přechodnou dobu mohou zaměstnanci cizích firem, kteří nejsou vybaveni průkazkou ASEP, měnit prádlo a fáračky na základě jmenného seznamu. Zavedení zaměstnanců dle seznamu do počítače zajistí směnmistr. 
- Při výměně prádla uvede zaměstnanec DO jméno (a předloží průkazku ASEP), na jehož základě bude vyhledán v počítači. 
Rozhodující pro zařazení zaměstnance do kategorie s vyšším nárokem je pracovní zařazení v daném měsíci. V případě absence po dobu celého měsíce není na výměnu prádla a fáraček nárok. 
- Zaměstnanci povrchu, kteří používají montérky, si jejich praní osobně zajišťují ve výdejně pro výměnu prádla a fáraček. Montérky musí být označeny kovovým štítkem s číslem známky zaměstnance. Výměnu montérek je zaměstnanec povinen zaevidovat přiložením průkazky ASEP na snímač ve výdejně. 
- Zaměstnanci bude vyměněno velmi silně nebo úmyslně poškozené prádlo nebo fáračky (např. utržená část košile, ručníku, trenýrek nebo onucí, zkrácené nebo utržené části rukávu nebo nohavic fáraček apod.), tyto případy budou projednány ve škodní komisi. 
 
 
- Rozdělení zaměstnanců do kategorií pro výměnu fáraček a prádla: 
 
kategorie A: důlní zaměstnanci kont 101 a 103, směnový THZ 
kategorie B: ostatní důlní zaměstnanci, THZ důl, spodky se týkají jen narážečů
kategorie C: zaměstnanci na povrchu 
kategorie D: navýšený limit (na pracovištích s nepříznivými klimatickými podmínkami, při nadměrném  
                  znečistění prachem, ropnými produkty a jinými důvody) 
kategorie E: navýšený limit pouze pro zaměstnance kont 101 a 103, kteří používají spodky
 
- měsíční limity pro výměnu fáraček a prádla dle kategorií:
 
 
 
 
 1. Stanoví 
závaznost tohoto Dodatku pro všechny závody a odborné úseky řízení OKD, a.s.
 
 1. Kontrolou 
tohoto Dodatku pověřuje provozního ředitele.
 1. Účinnosti 
nabývá tento Dodatek dnem vydání.
 
 
OKD, a.s.
 
 
 
 
 
Na stažení: Směrnice