Jdi na obsah Jdi na menu
 


Konference na Dole Darkov

30. 11. 2016

 

 


Dnes na Dole Darkov proběhla konference ZO OS PHGN Dolu Darkov. Jako host se za OKD zúčastnil ředitel důlního závodu 1, Ing. Boleslav Kowalczyk a za Sdružení hornických odborů (SHO) její předseda Ing. Jaromír Pytlík.


Na začátku konference Ing. Boleslav Kowalczyk seznámil přítomné se situací v OKD, s výhledem do budoucna a na závěr zodpověděl několik dotazů.

 

Následoval projev předsedy základní organizace Dolu Darkov Ing. Luďka Procházky. Ten přítomné informoval, že závodní výbor odborové organizace zasedal od poslední konference v listopadu minulého roku celkem 12 krát s průměrnou účastí 90%. Dále pak, že výbor se řídil schváleným plánem práce a zabýval se kontrolou plnění usnesení, bezpečností, úrazovostí, hodnocením mzdového vývoje, čerpáním odborového rozpočtu, početním stavem členů odborů a porušováním pracovní kázně a další.

Během svého projevu také popsal práci odborů, seznámil přítomné s tím, jak probíhaly jednání během celého roku a zhodnotil to, co se odborům povedlo prosadit, ale i to, čeho se nepodařilo dosáhnout.

“V průběhu tohoto období jsme měli mnoho tvrdých jednání s vedením OKD, ohledně dodržení mzdových závazků, vyplývajících z kolektivní smlouvy”, řekl Procházka. Upozornil také na to, že vedení odborů se v průběhu roku několikrát sešlo a jednalo s prezidentem republiky Zemanem, premiérem Sobotkou, vicepremiérem Babišem, ministry Mládkem, Zaorálkem, Marxovou a Diensbierem, s vládním zmocněncem Ciecialou, europoslancem Teličkou a mnohými dalšími veřejnými činiteli.

 

Další část projevu se zabývala bezpečností, administrativní činností a mnoha dalšími body, jako například čerpáním rozpočtu, čerpání sociálního fondu na kulturní a sportovní akce a další.

 

Jako další řečník vystoupil předseda Sdružení hornických odborů (SHO) Ing. Jaromír Pytlík. Ten ve svém projevu taktéž shrnul průběh celého roku a informoval přítomné o současné situaci v OKD. Na závěr také odpověděl na několik dotazů.

 

Po projevech proběhlo hlasování o jednotlivých bodech a o usnesení konference.

 

dsc_1276.jpg

 

 

dsc_1275.jpg

 

 

dsc_1280.jpg

 

 

Usnesení konference:


konference bere na vědomí :

 

Zprávu o činnosti ZO OS od minulé konference
Zprávu mandátové komise o účasti delegátů dnešní konference
Zprávu revizní komise o provedených kontrolách hospodaření ZO
a činnosti revizní komise od minulé konference
Vystoupení hostů a delegátů v diskusi

 

konference schvaluje:Program jednání dnešní konference
Složení mandátové a návrhové komise
Stanovy ZO OS PHGN
Zásady hospodaření s odbor.prostředky na rok 2017
Plán rozpočtu na rok 2017
Nový volební řád
Posunutí termínu voleb nového ZV a RK nejdříve po vyhlášení plánu restrukturalizace OKD, a.s., nejpozději do konce roku 2017
Usnesení delegátů z dnešní konference

 

konference ukládá:Závodnímu výboru OS, závodnímu inspektoru bezpečnosti práce a úsekovým důvěrníkům BP trvale věnovat pozornost dodržování bezpečnosti a hygieně práce na všech pracovištích a zkvalitnit prevenci a dozor v oblasti BOZP.
ZV OS dbát na plnění závazků vyplývajících z KS. O plnění informovat nejméně jednou za pololetí členskou základnu prostřednictvím seminářů úsekových důvěrníků a úsekových inspektorů BP.
Průběžně řešit případné porušování pracovně-právních vztahů odborář - zaměstnavatel, dle potřeby zajistit bezplatnou poradenskou službu u odborové právničky v Havířově JUDr. Piekarzové.

 

Závodnímu výboru, ÚIBP i všem členům ZO usilovat o co největší odborovou organizovanost, a to především osobní agitací.


Delegátům konference seznámit spolupracovníky s průběhem a závěry konference.

 

 

 

 

 

 

 

ivz