Jdi na obsah Jdi na menu
 


Kovák: Rozvázání pracovního poměru po úrazu

17. 6. 2015

 

 

Dotaz:
Mám pracovní poměr uzavřený na dobu neurčitou. Na začátku roku jsem měl ošklivý úraz, v jehož důsledku jsem bohužel musel na operaci. Absolvoval jsem delší rehabilitaci a léčbu, což si vyžádalo pracovní neschopnost. Po nástupu zpět do zaměstnání mi zaměstnavatel sdělil, že už pro mne nemá práci a nabídl mi rozvázání pracovního poměru dohodou. Jaké však budou důsledky, když dohodu podepíšu? Vyplatí mi zaměstnavatel odstupné?
 
               Váš dotaz svědčí o tom, že je stále velkým trendem zaměstnavatelů nabízet dohody o rozvázání pracovního poměrů bez uvedení skutečného důvodu, aby se vyhnuli povinnosti vyplácet odstupné. Podepsání takové dohody má však velmi negativní důsledky pro zaměstnance. Jedná se o častý jev a bohužel ne vždy je zaměstnancům jasné, jaký má pro ně význam již podepsaná dohoda o rozvázání pracovního poměru.
 
               V prvé řadě je nutné zmínit, že dle § 49, odst. 1, zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce „Dohodnou-li se zaměstnavatel a zaměstnanec na rozvázání pracovního poměru, končí pracovní poměr sjednaným dnem“. Z dikce znění zákona vyplývá, že k rozvázání pracovního poměru dochází na základě oboustranného souhlasu smluvních stran. Jinými slovy, pokud nebudete souhlasit s navrhovanou dohodou o rozvázání pracovního poměru, nejste povinen ji podepsat. Dohoda o rozvázání pracovního poměru musí být písemná a neoznačení důvodu rozvázání pracovního poměru nezpůsobuje její neplatnost! Právě uvedení důvodu v dohodě je významné pro Vaše další právní nároky.
 
Proč je podstatné uvádět důvod rozvázání pracovního poměru do dohody
Odstupné
               Správně by zaměstnavatel postupoval, kdyby Vám dal výpověď nebo dohodu o rozvázání pracovního poměru z důvodů uvedených v § 52, písm. c) zákoníku práce (nadbytečnost). V tomto případě by Vám příslušelo v souladu s § 67, odst. 1 zákoníku práce odstupné dle délky odpracovaných let u stejného zaměstnavatele. Pokud ve společnosti kde pracujete, působí odborová organizace, může kolektivní smlouva upravovat odstupné ještě nad rámec zákona.
               V opačném případě, pokud podepíšete dohodu o rozvázání pracovního poměru, kde skutečný důvod nadbytečnosti nebude uveden, přijdete o odstupné. Dle stávající judikatury v případě, že tyto důvody v dohodě výslovně uvedeny nejsou, ačkoliv byly skutečným důvodem rozvázání pracovního poměru, nárok na odstupné tím není dotčen. Budete však muset při vymáhání odstupného soudní cestou prokázat, že k uzavření dohody o rozvázání pracovního poměru došlo skutečně na základě těchto důvodů a to bývá mnohdy obtížné.
 
Podpora v nezaměstnanosti
               Důvod uváděný v dohodě může mít význam také v případě, že si po skončení pracovního poměru požádáte jako uchazeč o zaměstnání o podporu v nezaměstnanosti. Pokud dojde ke skončení pracovního poměru v případě dohody o rozvázání pracovního poměru bez uvedení důvodu, budete mít procentní sazbu podpory v nezaměstnanosti nižší. Dle § 50, odst. 3, zákona č. 435/2004 Sb., zákona o zaměstnanosti, není-li v dohodě uveden vážný důvod (např. zdravotní, osobní péče o dítě do 4 let věku, péče o osobu ve II. až IV. stupni závislosti), bude podpora náležet pouze ve výši 45% průměrného měsíčního čistého výdělku.
 
               S ohledem na shora uvedené je ve Vašem případě rozhodující, zda s Vámi chce zaměstnavatel ukončit pracovní poměr dohodou bez uvedení důvodu, nebo z důvodu nadbytečnosti. V prvním případě nemáte na odstupné nárok, ve druhém Vám odstupné náleží.
             
  Pro zachování Vašeho nároku na odstupné a případnou vyšší procentní sazbu podpory v nezaměstnanosti bych Vám doporučovala trvat na specifikaci důvodu Vaší nadbytečnosti v dohodě o rozvázání pracovního poměru. Tímto důvodem může být např.rozhodnutí zaměstnavatele o změně úkolů, technického vybavení nebo jiné organizační změně – viz § 52 písm. c) zákoníku práce. Rovněž by v dohodě o rozvázání pracovního poměru nemělo chybět, že Vám přísluší odstupné a v jaké výši. Od roku 2011 platí, že pokud máte nárok na odstupné, nedostanete po odpovídající dobu podporu v nezaměstnanosti. Podporu v nezaměstnanosti začnete čerpat až po uplynutí doby, která pokrývá odstupné. To znamená, že se Vám podpora v nezaměstnanosti jen odloží na další měsíce a nebude se Vám krátit – pokud si však do vyčerpání takto posunuté podpory nenajdete novou práci.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
autor: Mgr. Lada Beňová, právnička RP OS KOVO Ostrava

článek byl vypracován pro OS KOVO a vyšel v časopise Kovák č.11/2015