Jdi na obsah Jdi na menu
 


Novelizace zákoníku práce

3. 9. 2015

 

 

Dnem 1.10.2015 nabývá účinnosti zákon č.205/2015 Sb., kterým se mění zákon č.262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů, zrušuje se zákon č.266/2006 Sb., o úrazovém pojištění zaměstnanců , a zrušují nebo mění některé zákony. Zákon byl publikován v částce 83 Sbírky zákonů České republiky.


Touto změnou ZP došlo k posílení právní ochrany zaměstnanců a rovněž právního postavení odborových organizací, a to mimo jiné nespornou zásluhou ČMKOS jako zástupce zaměstnanců v RHSD a připomínkového místa legislativního procesu. Současně byly provedeny některé legislativně technické změny upřesněním právní úpravy v některých ustanoveních. Účelem této právní informace je , zejména s ohledem na její žádoucí rozsah i přehlednost , zmínit zejména nejpodstatnější změny, proto níže uvedený přehled změn ZP nepředstavuje taxativní výčet.

§ 1a odst.2 ZP: „zásada spravedlivého odměňování zaměstnance“…vyjadřuje hodnoty, které chrání veřejný pořádek

§ 76 odst.5 se zrušuje, v návaznosti na tuto změnu se nově v § 77 odst.4 ZP upravuje zrušení právního vztahu založeného dohodou o provedení práce nebo dohodou o pracovní činnosti

V § 33 odst.2 se slova „sdružení občanů..“nahrazují slovy…“spolku, odborové organizace..“ (legislativně technická změna s ohledem na pojmy dle nového občanského zákoníku)

část jedenáctá ZP obsahuje nově komplexní úpravu náhrady majetkové a nemajetkové újmy ( § 248 – §271u ZP ), tudíž problematiky dosavadní náhrady škody ,obsahující odpovědnost zaměstnance za škodu způsobenou zaměstnavateli ( § 250 a násl. ZP), odpovědnost zaměstnavatele za škodu způsobenou zaměstnanci ( § 265 a násl. ZP ) , odpovědnost zaměstnavatele za škodu při pracovních úrazech a nemocech z povolání ( §365 a násl.ZP ). Dochází k legislativní úpravě, která jednak reaguje na změnu pojmů podle nového občanského zákoníku v této oblasti, zejména však z hlediska legislativního správně zahrnuje komplexně celou právní úpravu újmy majetkové = škody , i újmy nemajetkové a konkrétně v §§ 269 a násl.ZP odpovědnost zaměstnavatele za škodu v důsledku pracovního úrazu nebo nemoci z povolání. Je třeba zdůraznit, že z hlediska práv a povinností , předmětu a rozsahu plnění nedochází k žádné faktické změně.

§ 320a ZP je nové významné ustanovení, které stanoví, že náklady vzniklé činností odborových organizacích a organizacích zaměstnavatelů podporující vzájemná jednání na celostátní nebo krajské úrovni …hradí stát na základě dohody v RHSD.

Podle nového znění § 322 odst.2 ZP náklady na školení k prohloubení kvalifikace svazových inspektorů bezpečnosti práce pověřených výkonem odborové kontroly hradí stát.

Nový § 324 ZP stanoví, že „odborové organizace a organizace zaměstnavatelů se považují za veřejně prospěšné právnické osoby“. Tato právní úprava je velmi důležitá a má zásadní pozitivní význam ve věci právního postavení odborových organizací vzhledem k připravovanému přijetí zákona o statusu veřejné prospěšnosti právnických osob.Pro odborové organizace ztoho mimo jiné vyplývá, že nebudou muset být účastníky soudního řízení v několika fázích.


Nové je rovněž znění § 365 odst.1 ZP.

Část dvanáctá zákona č.205/2015 Sb. zrušuje zákon o úrazovém pojištění zaměstnanců č.266/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů

 

 

 


autor : JUDr. Lubomír Dlouhý

zdroj: http://stavba.cmkos.cz/