Jdi na obsah Jdi na menu
 


Státní podnik Diamo prověřil všechny hlavní lokality na Ostravsku a Karvinsku, kde může unikat metan

2. 12. 2016

 

 

Už šest let pracuje závod ODRA státního podniku DIAMO na systému opatření, která mají ochránit obyvatelstvo v ostravsko–karvinské aglomeraci před ohrožením nekontrolovanými výstupy důlních plynů na povrch. Letos odborníci dokončili plošné měření vystupujících plynů ve vybraných lokalitách o celkové rozloze 4 300 hektarů. Hotová už je také část preventivních protimetanových opatření, přičemž některá se nachází na velmi frekventovaných nebo strategicky důležitých místech.


Projekt nazvaný „Komplexní řešení problematiky metanu ve vazbě na stará důlní díla“ realizovaný v Moravskoslezském kraji je náročným velkým projektem, který je však pro region velmi důležitý, protože metan zde v minulosti způsobil nemalé škody a ohrozil životy lidí. „Projekt vychází z našich znalostí geologické stavby uhlonosného pohoří, průběhu tektonických systémů, lokálních mocností pokryvného útvaru, existence karbonských oken i starých důlních děl a dosavadních zkušeností z realizace bezpečnostních opatření, a to jak v Ostravsko-karvinském revíru, tak i v zahraničí,“ uvedl Tomáš Rychtařík, ředitel státního podniku DIAMO.


Letos dokončený Atmogeochemický průzkum zmapoval hlavní riziková místa výstupu důlních plynů na povrch. Měřicí skupina procházela terénem a prováděla odběr plynů vpichem sondou nebo tzv. zvonovou metodou, v zástavbě podle stanovené plošné sítě 10 x 10 m, na volných plochách 15 x 15 m. Jako hranice, která signalizuje možné nebezpečí, byla stanovana koncentrace 0,5 % metanu v půdním vzduchu. Na základě průzkumu vzniká mapa s odborným odhadem míry rizika výstupu důlních plynů v jednotlivých lokalitách.


Výsledky měření a stupeň možného ohrožení obyvatel objektů postupně posuzuje odborná komise, ta následně navrhuje pro jednotlivá místa nejvhodnější ochranná opatření. „Jednotlivé postupy řešení jsou závislé na hustotě zástavby, typu objektu, způsobu jeho užívání a především na konkrétní míře ohrožení stavby. Ochranná opatření rozdělujeme na pasivní a aktivní. Mezi pasivní patří například 92 nových metanoměrných čidel a 170 nových odplyňovacích vrtů,“ popsal Josef Havelka, ředitel odštěpného závodu ODRA, s. p. DIAMO.


Mezi nejnáročnější dokončené akce patří soubor protimetanových opatření v elektrárně v Ostravě-Třebovicích, kde se instaloval aktivní odplyňovací systém s 18 čidly, 2 odsávacími zařízeními a řadou odplyňovacích vrtů včetně drenážního odplynění budov. „Nedávno jsme také schválili zabezpečení základní školy v Ostravě-Radvanicích, kde byly v blízkosti objektu naměřeny koncentrace až 2 % metanu. Dokončený komplex opatření se zde skládá z drenážních odplyňovacích systémů v podzákladí objektu, instalace ventilátorů, 21 snímačů metanu, izolace podlah a rekonstrukce kanalizace,“ doplnil Kamil Šperlín, specialista závodu ODRA na protimetanová opatření. S typickými oplocenými komínky se mohou lidé běžně setkat na řadě veřejných míst, např. u obchodního centra Karolina v Ostravě.


Součástí projektu je rovněž statické zajištění vybraných starých důlních děl - štol, které ohrožují občanskou zástavbu možným propadem nadložních vrstev. Průběžně probíhá i pravidelná údržba a monitoring 293 starých důlních děl a dříve realizovaných odplyňovacích vrtů a elektronických monitorovacích systémů. Zároveň se řeší majetkoprávní otázky u protimetanových opatření, což bývá někdy problém. Někteří majitelé pozemků nepovolili provedení měření nebo opatření.


Práce jsou ukončeny na 22 ze 75 lokalit tzv. logických územních celků na Ostravsku a Karvinsku, které byly vytipovány jako místa s možnými riziky. Všechna opatření jsou pravidelně monitorována. Na dispečink státního podniku DIAMO na bývalém dole Jeremenko v Ostravě je napojeno aktuálně celkem 538 čidel, obvykle instalovaných v kolektorech, ve sklepních prostorech objektů nebo na odplyňovacích komíncích. Dispečerské pracoviště funguje nepřetržitě a v případě potřeby vysílá na místo pověřené pracovníky a zajištuje komunikaci s integrovanými záchrannými složkami Moravskoslezského kraje.


Zajištění dalších vybraných lokalit proběhne v následujících 3 letech. Aktuálně se připravuje například sanace staré štoly Augustin u terminálu Hranečník a zabezpečení areálu fotbalového stadionu Bazaly.


Projekt realizuje Sdružení „Velký metan“. Řízením a kontrolou je pověřen státní podnik DIAMO, jako subdodavatelé se na projektu podílí několik regionálních firem a Hornicko-geologická fakulta VŠB-TU Ostrava. Celkové náklady na desetiletý projekt byly stanoveny v realizační smlouvě na 1,059 mld. Kč a jsou průběžně hrazeny z programu Revitalizace Moravskoslezského kraje.

 

 

 

 

 

 

zdroj: Diamo s.p.