Jdi na obsah Jdi na menu
 


Úředníci upozorňují na změny

17. 12. 2015

 

 

Změny v evidenci obyvatel

 

V souvislosti se schválenou novelou zákona č. 133/2000 Sb., o evidenci obyvatel a rodných číslech a o změně některých zákonů (zákon o evidenci obyvatel), ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „zákon o evidenci obyvatel“), která by měla nabýt účinnosti od 1. ledna 2016, upozorňují úředníci občany na některé podstatné změny, kterých zákon o evidenci obyvatel doznal.

 

Při žádosti o poskytnutí údajů z informačního systému může za obyvatele o poskytnutí údajů požádat rovněž zmocněnec na základě zvláštní plné moci s úředně ověřeným podpisem zmocnitele.

 

V případě žádosti o zprostředkování kontaktu nastala možnost, kdy v případě, že kontaktovanou osobu nelze v základním registru obyvatel nebo v informačním systému jednoznačně identifikovat (nemá trvalý pobyt na území ČR, zároveň nemá veden údaj o doručovací adrese) nebo zemřela, popřípadě byla rozhodnutím soudu prohlášena za nezvěstnou nebo za mrtvou, sdělí tuto skutečnost ministerstvo kontaktující osobě.

Při ohlášení změny místa trvalého pobytu je občan povinen prokázat totožnost občanským průkazem nebo, nemá-li platný občanský průkaz, jiným obdobným dokladem, který je veřejnou listinou. Za občana může změnu místa trvalého pobytu ohlásit také jím pověřený zmocněnec na základě zvláštní plné moci s úředně ověřenými podpisy. Za občana může ukončení pobytu na území České republiky sdělit rovněž jím pověřený zmocněnec na základě zvláštní plné moci s úředně ověřenými podpisy.

 

Adresu pro doručování, její změnu nebo zrušení ohlásí občan ohlašovně v místě trvalého pobytu nebo v místě svého posledního trvalého pobytu na území České republiky.

Novinkou v zákoně o evidenci obyvatel je skutečnost, že vlastník objektu nebo jeho vymezené části nebo oprávněná osoba (navrhovatel v rámci správního řízení) nedokládá ohlašovně při ohlášení změny místa trvalého pobytu, při podání žádosti o sdělení údajů o občanovi, k němuž je veden údaj o místě trvalého pobytu na adrese objektu, nebo v řízení o zrušení údaje o místu trvalého pobytu své vlastnické právo nebo jiné užívací právo, pokud si existenci tohoto práva může ohlašovna ověřit bezúplatně veřejným dálkovým přístupem v katastru nemovitostí.

 

Změn v souvislosti s novelou zákona o evidenci obyvatel doznal také zákon č. 634/20014 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, který byl doplněn o položky: e) Podání návrhu na zrušení údaje o místu trvalého pobytu podle zákona o evidenci obyvatel a podání návrhu na zrušení údaje o místu hlášeného pobytu cizince na území České republiky podle zákona o pobytu cizinců na území české republiky a zákona o azylu – za každou osobu 100 Kč; a dále f) Ohlášení ukončení trvalého pobytu na území České republiky – 100 Kč; ohlášení ukončení trvalého pobytu na území České Republiky na zastupitelském úřadě – 300 Kč.

(Pozn. - nejedná se o přesné citace novelizovaných paragrafových znění zákona o evidenci obyvatel).
 

 

Některé změny spojené s novelou zákona o cestovních dokladech účinné od 1.1.2016

 

Podat žádost o vydání cestovního pasu a převzít vyhotovený cestovní pas bude možné na kterémkoliv obecním úřadu obce s rozšířenou působností.

 

Vydávajícím úřadem uvedeným na dokladu bude ten obecní úřad obce s rozšířenou působností, u kterého občan požádal o vydání cestovního pasu. V případě, kdy občan při podávání žádosti sdělí, že si přeje převzít cestovní pas na jiném úřadu, bude převzetí cestovního pasu zpoplatněno správním poplatkem ve výši 100 Kč. Tentzo správní poplatek bude vybírán při převzetí cestovního pasu.

 

Občanům, kteří potřebují urychleně vycestovat do zahraničí, se na žádost vydá ve lhůtě do 6 pracobvních dnů cestovní pas s biometrickými údaji s platností na 10 let, občanům mladším 15 let s dobou platnosti na 5 let.

 

V tomto případě bude možné hotový doklad převzít pouze v místě podání žádosti. Správní poplatek za vydání cestovního pasu s biometrickými údaji ve lhůtě do 6 pracovních dnů činí 4000 Kč, pro občany mladší 15 let 2000 Kč.

 

Zároveň se zrušuje vydávání cstovních pasů bez biometrických údajů ve zkrácené lhůtě do 15 dnů s dobou platnosti na 6 měsíců.

 

 

 

 

 

 

zdroj: Město Orlová