Jdi na obsah Jdi na menu
 


Vyjádření vedení Sokolovské uhelné k podpoře sportu v sezóně 2015/2016

24. 9. 2015

 

 

Mezi priority patří a nadále bude patřit podpora sportu, kultury a dalších oblastí společenského života regionu. Společnost se nezříká své společenské odpovědnosti a v mezích svých možností nenechá sportovní kluby pro nejbližší sezonu na „holičkách".V červnové tiskové zprávě vedení Sokolovské uhelné seznámilo veřejnost s rozhodnutím o pozastavení výdajů, které společnost vynakládala na finanční podporu nejen sportu, ale též pro kulturu, zdravotnictví a další oblasti společenské života regionu, včetně podstatných důvodů takového rozhodnutí. Rozhodnutí o pozastavení finanční podpory bylo výsledkem podrobné finanční analýzy očekávaných objektivních faktorů na energetickém trhu a dopadů opatření nutných na eliminaci rizik a následků dlouhodobé diskriminační strategie uplatňované vůči Sokolovské uhelné energetickým gigantem, polostátní společností ČEZ, vše v opodstatněných obavách, že Sokolovská uhelná poprvé ve své dlouhodobé historii bude nucena čelit hospodaření se ztrátou.

 

Vedení Sokolovské uhelné je nuceno se vypořádávat s objektivními faktory negativního vývoje na energetickém trhu. Při tom nadále čelí agresivnímu a neférovému jednání zmíněného obchodního partnera, a to dokonce za situace, kdy bylo nepravomocným rozhodnutím Specializovaného finančního úřadu potvrzeno, že ČEZ, a.s. se dopustil správního deliktu ve formě zneužití výhodnějšího hospodářského postavení k získání nepřiměřeného majetkového prospěchu k újmě Sokolovské uhelné v šetřeném období. Nelze pominout, že cenové podmínky uplatňované ČEZ, a.s. v období roku 2014 a 2015 nebyly dosud předmětem cenové kontroly. Tyto podmínky pak v zásadě kopírují podmínky uplatňované ČEZ, a.s. v letech 2012 a 2013, které byly nepravomocným rozhodnutím orgánu cenové kontroly označené za protiprávní. Vedení společnosti s napětím očekává rozhodnutí odvolacího orgánu a věří, že závěr, který je vyjádřen v uvedeném nepravomocném rozhodnutí, bude potvrzen, mimo jiné proto, že na skutkových a právních závěrech cenové kontroly se podílela postupně po sobě dvě na sobě nezávislá oddělení cenové kontroly, nejprve oddělení cenové kontroly v Ostravě a poté oddělení cenové kontroly v Českých Budějovicích, tedy řada odborníků s mnohaletými zkušenostmi.

 

Rozhodnutí z cenové kontroly se tak stává impulsem pro Sokolovskou uhelnou, která bude nadále s maximálním úsilím hájit svá práva a své pozice proti pokračující neférové a agresivní obchodní strategii nejvýznamnějšího odběratele hnědého uhlí. Rozhodnutí též dává prostor vedení společnosti pro přehodnocení jinak nutných opatření k eliminaci rizik spojených s nároky uplatňovanými ČEZ, a.s. vůči Sokolovské uhelné, stále však s nezbytnou mírou opatrnosti danou tím, že se jedná o rozhodnutí nikoli pravomocné.

 

Snahou Sokolovské uhelné tak v nejbližších dnech bude i přes nepříznivý vývoj na energetickém trhu alespoň omezit některá z přijatých opatření k eliminaci rizik sporů s tímto svým nejvýznamnějším odběratelem a zajistit alespoň částečné pokrytí finančních potřeb zahájené sportovní sezony na straně dosavadních partnerů, pro které byla až dosud finanční podpora ze strany společnosti nepostradatelnou a pro které představuje nejistota financování nemalé obtíže. Sokolovská uhelná tak částečně naváže v obhajitelném rozsahu na dosavadní spolupráci s regionálními příjemci finanční podpory, protože si uvědomuje, že pro mnohé z nich nahrazení dlouhodobé finanční podpory poskytované naší společností se ukazuje jako téměř nereálné.

 

Sokolovská uhelná však bude přistupovat, přinejmenším do doby pravomocného ukončení řízení vedeného orgánem cenové kontroly, k otázkám finanční podpory stále velmi obezřetně. Nemůžeme zapomínat na to, že rizika soudních sporů přetrvávají, zmíněné rozhodnutí orgánu cenové kontroly není pravomocné a ČEZ, a.s. skutečně ve společenském životě tohoto státu zaujímá velmi specifické postavení.

 

Obtížnou situaci při financování regionálních sportovních klubů, které po řadu let byly odkázány ve významné míře na finanční podporu Sokolovské uhelné, nevnímá společnost jen z médií, ale vedení společnosti je setrvale v přímém kontaktu se zástupci sportovních klubů a se zástupci měst a obcí v regionu. Sokolovská uhelná nerezignovala, a to ani přes příčiny vyjádřené v červnové tiskové zprávě, na svoji významnou regionální úlohu nejen v oblasti společenského života, včetně sportu, a nadále se nezříká společenské odpovědnosti, která je uskutečňována nejen v oblasti finanční podpory, ať již jde o sport, kulturu, zdravotnictví atd., ale rovněž ve vytváření a udržování pracovních míst, a v obnově krajiny dotčené těžební činností. Jedině rozumná symbióza finanční podpory, politiky zaměstnanosti a obnova krajiny, utvářející příznivé životní prostředí pro naše budoucí generace, může vést k rozvoji a prosperitě regionu.
Mezi priority Sokolovské uhelné bude nadále patřit podpora společenského života regionu, a proto v mezích svých možností nenechá sportovní kluby pro nejbližší sezonu na „holičkách" obrazně řečeno jen proto, že státem ovládaná společnost zneužívá svého postavení a vystavuje Sokolovskou uhelnou účinkům diskriminační obchodní politiky. Sokolovská uhelná by ráda poskytla v mezích svých možností jistoty při financování obecně prospěšných aktivit a sportovních klubů rovněž pro následující období, nebude-li bezprostředně ohrožena ztrátovým hospodařením.


V Sokolově, 22. září 2015

 

 

 
zdroj:http://www.suas.cz