Jdi na obsah Jdi na menu
 


Hospodářský řád

Zásady hospodaření

 

s odborovými finančními prostředky SHOvez-doubr.jpg

 

Všechny finanční prostředky včetně majetku, který má Sdružení hornických odborů (dále jen SHO) k dispozici, jsou účelovými prostředky určenými k zabezpečení činnosti tohoto sdružení.

Pro všechny funkcionáře SHO jsou tyto Zásady závazné a jsou povinní se jimi řídit.

 

I.

Článek 1

Zdroje finančního zabezpečení činnosti a hospodaření SHO
◾Zdroje finančních prostředků SHO jsou: ◾příjmy z podílu členských příspěvků,
◾příjmy z vlastní podnikatelské činnosti a účasti na podnikání právnických a fyzických osob, příjmy z neziskového poskytování služeb členům,
◾příjmy z darů a dotací,
◾příjmy z vkladů,
◾ostatní příjmy.


 

Článek 2
◾Základní organizace sdružené v SHO odvádějí členské příspěvky ve výši schválené Sněmem SHO nejpozději do konce měsíce následujícího po ukončení čtvrtletí.

 

II.

Článek 3

Použití finančních prostředků SHO
◾SHO řídí své hospodaření a vynakládání finančních prostředků na základě finančního rozpočtu na období kalendářního roku, který podléhá schválení Sněmu SHO.

 

Článek 4
◾Za účelné vynakládání finančních prostředků SHO zodpovídá předseda. Vynakládání finančních prostředků je možno realizovat jen do výše rozpočtovaných finančních částek.

 

Článek 5
◾Limity na úhradu nákladů při akcích organizovaných SHO. Při poradách, aktivech, školeních, seminářích, jakož i při obdobných akcích pořádaných SHO lze účastníkům poskytovat: ◾občerstvení maximálně do výše 80,-Kč na jednoho účastníka a den,
◾stravování maximálně do výše 300,-Kč na osobu a den, v průběhu stravování lze podat i občerstvení podle písmena a/,bodu 1,
◾namísto stravování lze účastníkům zajistit poukázky (stravenky),
◾doba trvání akce se vyznačuje na prezenčních listinách, tyto se předávají do pokladny SHO,
◾výjimky z těchto limitů může povolit předseda SHO, a to max. o 30 %.


 

III.

Článek 6

Rozhodování, pravomoci a odpovědnost v hospodaření SHO
◾V otázkách hospodaření přísluší Radě SHO rozhodovat zejména v těchto otázkách: ◾schvalovat provizorní rozpočet SHO do doby konání Sněmu SHO na zabezpečení činnosti SHO,
◾schvalovat Zásady hospodaření,
◾schvalovat služební cestu, pokud by náklady na jednotlivou služební cestu byly vyšší než 5.000,-Kč,
◾schvalovat mimořádné výdaje.


 

Článek 7
◾Pravomoc a zodpovědnost předsedy SHO v oblasti hospodaření: ◾má dispoziční oprávnění nakládat v rámci podpisového řádu s peněžními prostředky SHO uloženými na běžném účtu u peněžního ústavu,
◾podepisuje v souladu s podpisovým řádem příkazy k úhradám výdajů SHO,
◾schvaluje veškerá vydání v rámci jednotlivých účtů schváleného rozpočtu,
◾dbá na řádné vedení hospodářské finanční agendy, rozhoduje o zásadách, o provádění pokladních operací a vedení účtu, vyžaduje na revizní komisi SHO provádění kontrol a sleduje realizaci opatření, která podle návrhu revizní komise SHO přijala Rada nebo Sněm SHO k odstranění nedostatků nebo zlepšení práce na úseku odborového hospodaření,
◾zabezpečuje řádné předání hospodářsko-finanční agendy SHO při změně funkcionářů, kteří mají bezprostřední vztah ke správě odborových finančních prostředků SHO.


 

IV.

Závěrečné ustanovení

Tyto Zásady hospodaření SHO byly schváleny Radou SHO dne 9. listopadu 2007 a nabývají účinnosti dnem schválení.

 

Úprava ve stravovacích limitech byla schválena Radou SHO dne 7.3.2008