Jdi na obsah Jdi na menu
 


Volební řád

 

Článek 1hornik-v-dole.jpg

Rozsah platnosti
◾Tímto volebním řádem se upravuje způsob voleb funkcionářů SHO.

 

Článek 2

Volební právo
◾Právo volit má každý delegát Sněmu a Rady s hlasem rozhodujícím.
◾Každý z navržených kandidátů má právo se vzdát kandidatury do doby zahájení voleb (popřípadě před konáním dalšího kola voleb).

 

Článek 3

Řízení voleb
◾Volby řídí volební komise zvolená aklamací - veřejným hlasováním. Návrhy na členy volební komise předkládají delegáti Sněmu nebo Rady.
◾Volební komise: ◾seznámí delegáty s návrhem kandidátky,
◾oznámí místo, čas a způsob konání voleb,
◾provede sčítání volebních lístků,
◾seznámí delegáty Sněmu (Rady) s výsledky voleb,
◾pořídí zápis o průběhu voleb, který se spolu s odevzdanými lístky stává součástí dokumentů Sněmu (Rady).


 

Článek 4

Kandidátka
◾Návrh kandidátky předkládá volební komise.
◾Na kandidátní listinu pro volbu předsedy plně uvolněného pro SHO jsou zapsáni kandidáti, kteří byli navrženi Radou SHO, členem SHO nebo delegáty Sněmu s hlasem rozhodujícím a vyjádřili se svojí kandidaturou souhlas (v nepřítomnosti písemný souhlas).
◾Na kandidátní listinu pro volby tří místopředsedů neuvolněných pro SHO jsou zapsáni kandidáti, kteří byli navrženi členy SHO a vyjádřili se svojí kandidaturou souhlas (v nepřítomnosti písemný souhlas), přičemž Rada volí jednoho místopředsedu navrženého ZO Dolu ČSM a jednoho místopředsedu navrženého ZO Dolu Paskov. Zástupcem předsedy ve smyslu Článku 7, bod 2 Stanov SHO, pak volí jednoho z těchto dvou místopředsedů. Třetího místopředsedu volí Rada.
◾Na kandidátní listinu pro volbu revizní komise SHO jsou zapsáni kandidáti, kteří byli navrženi delegáty Sněmu s hlasem rozhodujícím a vyjádřili se svojí kandidaturou souhlas (v nepřítomnosti písemný souhlas).
◾Kandidátka se sestavuje v abecedním pořadí podle příjmení navržených kandidátů.

 

Článek 5

Způsob volby
◾Delegáti volí tajným hlasováním, pokud Sněm nebo u místopředsedů Rada, nerozhodne jinak.
◾Volební lístek musí být v souladu s kandidátní listinou s uvedením kandidátů v pořadí odpovídajícím zásadám předchozího článku 3.
◾Obsahuje-li volební lístek více kandidátů, upravuje se vodorovným přeškrtnutím příjmení a jména kandidáta. Každý takto přeškrtnutý kandidát ztrácí hlas voliče.
◾Přitom platí tyto zásady: 3.1. ◾a) na upraveném hlasovacím lístku může zůstat jen tolik kandidátů, kolik je volených funkcí,
◾b) pokud zůstane kandidátů více, je volební lístek neplatný,
◾c) pokud zůstane kandidátů méně, je volební lístek platný a každý nepřeškrtnutý kandidát získává hlas voliče,
◾d) jsou-li přeškrtnuti všichni kandidáti, je volební lístek platný, ale žádný z kandidátů nezískává hlas voliče.

◾3.2. Pokud je volební lístek upraven jiným způsobem, je neplatný.

 

Článek 6

Platnost volby
◾Volby jsou právoplatné, zúčastní-li se jich dvoutřetinová většina přítomných delegátů s hlasem rozhodujícím.
◾Na příslušnou funkci je zvolen kandidát, který získá nadpoloviční počet hlasů s výjimkou posledního kola voleb, kde je zvolen kandidát, který získá více hlasů.
◾Pokud nebudou do všech příslušných funkcí zvoleni kandidáti v prvním kole voleb, popřípadě žádný z kandidátů neobdrží nadpoloviční počet hlasů, uskuteční se další kola voleb: ◾a) V případě, že bude více kandidátů v prvním kole voleb, postoupí do dalšího kola první dva kandidáti s nejvyšším počtem hlasů.
◾b) Obdrží-li dva či více kandidátů stejný nejvyšší počet hlasů na příslušnou funkci, opakují se volby jen mezi těmito kandidáty.

◾4. Při volbě do revizní komise je zvoleno maximálně sedm kandidátů s nejvyšším počtem hlasů.

 

Článek 7

Závěrečné ustanovení
1.Volební řád byl schválen Sněmem SHO dne 4.4.2008