Jdi na obsah Jdi na menu
 


Stanovy ZO Povrchových pracovišť OKD

 

 

S T A N O V Y
Základní organizace
Povrchových pracovišť OKD
 
Část první
Úvodní ustanovení
 
Článek 1
1.     Název odborové organizace je:
     Základní organizace Povrchových pracovišť OKD
     (dále jen organizace)
Používá zkratku: ZO PP OKD
Sídlem organizace je OKD, a.s. Centrum servisních služeb, VOJ
č.p. 605, 735 12 Orlová
2.     Organizace je odborovou organizací ve smyslu čl. 27 listiny základních práv
a svobod a podle zákona č. 83/1990 Sb. o sdružování občanů, ve znění zákona č. 300/1990 Sb.
3.     Organizace je právnickou osobou vedená pod čj. VSC/1-10804/92E ze dne 31. 3. 1992, DIČ CZ71239634
4.     Odborová organizace ZO PP OKD je členem Sdružení hornických odborů
a OS PHGN.
5.     Působnost odborové organizace se vztahuje na OKD, a.s. a její organizační jednotky, které zaměstnávají řádné členy ZO PP OKD a na Dalkia Industry CZ, jakož i na jejich právní nástupce. O působení v dalších organizacích rozhodne ZV.
 
 
Část druhá
Programové cíle
 
Článek 2
1.     Cílem organizace je ochrana hospodářských a sociálních práv a zájmů zaměstnanců v ni sdružených, zejména prostřednictvím tripartitních jednání, kolektivního vyjednávání a poskytováním právní pomoci, jakož i zabezpečování jejich kulturních a sportovních zájmů, včetně rekreace.
2.     Organizace prostřednictvím Závodního výboru uzavírá s vedením příslušné organizace Kolektivní smlouvu a dodatky ke KS.
3.     Organizace usiluje, aby byly respektovány sociální zájmy členů, včetně bezpečné a hygienicky nezávadné práce.
4.     Organizace usiluje o spolupráci s jinými odborovými organizacemi v České republice, a to na principu odborářské solidarity a společných zájmů.
5.     Organizace je nezávislá na politických stranách, hnutích a podnikatelích.
6.     Organizace se může sdružovat s jinými organizacemi na podkladě výhodnosti spolupráce.
 
 
 
 
Část třetí
Členství v odborové organizaci
 
Článek 3
Obecné zásady
1.     Členství je řádné nebo volné.
2.     Organizace sdružuje občany, kteří jsou zaměstnanci v organizacích, na které se vztahuje působnost, podle Části první, Článku 1, bodu 5., a to bez ohledu na státní příslušnost, národnost, pohlaví, rasu, původ, povolání, politické nebo jiné smýšlení a náboženské vyznání, kteří souhlasí se stanovami a programem organizace a chtějí se podílet na jeho uskutečňování. Členové ZO PP OKD nemohou být členy jiných odborových organizací, ve kterých působí dle části první, Článku 1, bodu 5.
3.     Organizace se může sdružovat s jinými odborovými organizacemi na základě smluv.
 
Článek 4
Vznik členství
1.     Podmínkou členství je písemný souhlas uchazeče se stanovami organizace a programem organizace a souhlas Závodního výboru ZO PP OKD.
2.     Členství lze uchazeči odmítnout v případě, že by jeho přijetím byly poškozeny zájmy organizace vyjádřené v jejich stanovách nebo programu.
3.     Proti odmítnutí členství má uchazeč právo podat písemné odvolání do 30 dnů k rozhodnutí ZV organizace.
 
Článek 5
Práva a povinnosti
1.     Člen má právo účastnit se tvorby programu organizace a jeho uskutečňování.
2.     Zejména má právo:
·       hlasovat, volit a být volen do orgánů organizace,
·       být informován o usneseních orgánů organizace,
·       obracet se na orgány organizace s náměty, žádostmi a připomínkami a požadovat od těchto orgánů jejich vyřízení, případně i vysvětlení jejich postupů či rozhodnutí
·       účastnit se jednání orgánů organizace, která se týkají jeho činnosti jako člena organizace; oznámení o konání jednání musí být členu doručeno tak, aby měl dostatek času k přípravě, zpravidla pět dnů přede dnem, kdy se jednání koná,
·       využívat výhod, které organizace svým členům poskytuje.
3.     Člen svou činností a vystupováním prosazuje program organizace.
4.     Zejména je povinen:
·       dodržovat stanovy organizace,
·       spolupodílet se podle svých možností a schopností na plnění programu organizace,
·       platit řádně členské příspěvky ve výši 110,- Kč měsíčně
·       chránit majetek organizace.
 
Článek 6
Zánik členství
1.     Členství v organizaci zaniká:
·       vystoupením,
·       neplacením členských příspěvků podle článku 7,
·       zrušením členství podle článku 8,
·       úmrtím.
2.     Vystoupení z organizace je nutno písemně oznámit Závodnímu výboru.
3.     Při zániku členství podle bodu 1 nevzniká nárok na vrácení příspěvků ani podílu na majetku organizace.
 
Článek 7
Členství zanikne vyloučením pro neplacení členských příspěvků tím, že členský příspěvek za příslušné období nebyl zaplacen do jednoho kalendářního měsíce následujícího po tomto období. Členství zanikne po uplynutí této lhůty a je neodvolatelné. Totéž platí, byla-li zaplacena jen část členského příspěvku. Zánik členství je nutno bývalému členu organizace písemně oznámit. Ve sporných případech rozhoduje ZV.
 
Článek 8
1.     Členství lze zrušit jen na základě odůvodněného návrhu, který může podat každý člen nebo orgán organizace.
2.     O zrušení členství (vyloučení) rozhoduje ZV organizace.
3.     Členství v organizaci může být zrušeno z těchto důvodů:
a)    poruší-li člen stanovy, nebo plnění programu organizace a tím poškodí organizaci,
b)    nedodrží-li člen mlčenlivost, k níž je vázán z titulu své činnosti v revizní komisi a ZV,
c)     neplní-li člen řádně svěřené účetnické povinnosti, neprovádí-li odpovídající vyúčtování či odvádění daní podle právních předpisů, nebo používá-li prostředky v rozporu s předpisy a usneseními tak, že tím přivodil organizaci nikoliv bezvýznamnou finanční škodu.
 
Článek 9
O novém přijetí za člena organizace rozhoduje ZO PP OKD. Pokud bylo bývalému členu zrušeno členství podle článku 8, musí být ZV předloženo vyjádření toho, kdo návrh na zrušení podal.
 
Článek 10
Členové odborové organizace, kteří z organizace vystoupili, nebo jim bylo zrušeno členství, nemají nárok na žádné finanční nebo majetkové vyrovnání.
 
Článek 11
Volné členství
1.     Volnými členy organizace jsou členové na mateřské dovolené nebo ti, kteří jsou  poživateli starobního důchodu nebo invalidního důchodu, který jim byl přiznán v důsledku plné invalidity, jejichž posledním zaměstnavatelem bylo OKD, a. s., nebo jiní zaměstnavatelé na něž byla vztažena působnost ZO Povrchových pracovišť OKD.
2.     Tito členové platí udržovací příspěvek ve výši 10,- Kč měsíčně.
3.     Volný člen nemůže být volen do orgánů organizace.
4.     Volný člen má pouze poradní hlas.
 
Část čtvrtá
Organizační struktura organizace
 
Článek 12
Orgány organizace
1.     Orgány organizace jsou:
·       Konference delegátů,
·       Závodní výbor,
·       Revizní komise.
2.     Závodní výbor organizace může zřizovat další orgány, přičemž vymezuje jejich působnost.
3.     Každý orgán je usnášeníschopný, byl-li řádně svolán a je-li přítomná nadpoloviční většina jeho členů, popřípadě delegátů.
4.     Není-li stanoveno jinak, přijímají orgány svá usnesení prostou většinou přítomných členů, nebo delegátů s hlasem rozhodujícím.
5.     Všechny orgány organizace se řídí svým jednacím řádem, který schvaluje Konference delegátů.
 
Článek 13
2.     Členem orgánu organizace (funkcionářem) je ten, kdo byl řádně zvolen.
3.     Volba členů orgánů organizace se uskutečňuje podle volebního řádu schváleného Konferencí delegátů.
4.     Hlasování o volebních návrzích je zásadně tajné, pokud příslušný orgán organizace nerozhodne jinak.
5.     Funkci člen pozbývá:
a)    zánikem funkce,
b)    uplynutím volebního období
c)     odstoupením z funkce,
d)    odvoláním z funkce,
e)    ztrátou způsobilosti k právním úkonům,
f)      zánikem členství podle článku 6.
6.     Odvolat člena z funkce může jen ten orgán organizace, který ho zvolil, nebo pověřil.
 
Článek 14
Konference delegátů
Nejvyšším orgánem organizace je Konference delegátů (dále jen Konference)
Delegáty konference jsou:
·       delegáti, kteří jsou voleni způsobem určeným Jednacím řádem organizace.
·       všichni členové Závodního výboru organizace a Revizní komise.
·       Konference se smí zúčastnit hosté pozvaní výborem organizace.
Konference delegátů se řídí Jednacím řádem.
 
Článek 15
2.Konference delegátů se:
·       usnáší o přijetí Stanov organizace, Zásadách hospodaření organizace, Jednacím řádu organizace, Volebním řádu organizace, Zásadách činnosti revizní komise
·       rozhoduje o zásadních otázkách činnosti organizace
·       schvaluje rozpočet a kontroluje použití finančních prostředků
·       vykonává práva a povinnosti vyplývající z právních předpisů, pokud tyto výslovně stanoví, že právo přísluší Konferenci delegátů
·       projednává a schvaluje program organizace.
3. Usnesením Konference delegátů, kterým se mění Stanovy, musí být přijata třípětinovou většinou všech účastníků Konference delegátů s hlasem rozhodujícím.
4.     Konference delegátů volí a odvolává členy Revizní komise.
5.     Konference delegátů může prodloužit hlasováním funkční období stávajícího Závodního výboru a Revizní komise (i jednotlivě) o max. jedno funkční období, které je čtyřleté, a to 3/5 přítomných členů.
6.     Závodní výbor organizace svolává Konferenci delegátů minimálně jednou ročně.
7.     Konference delegátů může kooptovat volbou nové kandidáty za členy Závodního výboru. Kandidáti musí být na Konferenci delegátů přítomni a musí s volbou souhlasit. Kooptaci nového člena ZV musí podpořit 3/5 delegátů.
 
Článek 16
1.     Závodní výbor organizace svolá mimořádnou Konferenci delegátů požádá-li o to alespoň polovina členů Závodního výboru organizace nebo požádá-li o to nadpoloviční většina členů organizace, nebo na základě většinového usnesení členů Revizní komise.
2.     Svolání mimořádné Konference delegátů se oznámí zpravidla jeden týden předem.
 
Článek 17
Závodní výbor
1.     Závodní výbor (ZV) organizace je výkonným a zároveň statutárním orgánem organizace. Závodní výbor organizace je odpovědný Konferenci delegátů. Funkční období členů Závodního výboru organizace je čtyřleté.
2.     Závodní výbor organizace má nejméně 7 členů, kteří jsou voleni podle volebního řádu schváleného Konferencí delegátů. Počet členů ZV a způsob jeho doplňování v průběhu funkčního období stanoví Konference ve volebním řádu. 
 
Článek 18
1.     Závodní výbor organizace volí ze svého středu předsedu, jeho zástupce, hospodáře a předsedy komisí. Způsob volby předsedy a jeho zástupce (místopředsedy) určuje volební řád schválený konferencí.
2.     Písemné právní úkony činí a tak projevuje vůli Závodního výboru organizace jeho předseda, popřípadě jeho zástupce. Vyžaduje-li to právní předpis, činí tak spolu se svým zástupcem, popřípadě jiným členem Závodního výboru.
 
 
Článek 19
1.     Závodní výbor organizace se schází nejméně jedenkrát za měsíc. Závodní výbor svolává předseda Závodního výboru, popřípadě jeho zástupce (místopředseda). Předseda je povinen Závodní výbor svolat do tří dnů, požádá-li o to alespoň čtvrtina jeho členů. Jednání ZV se řídí Jednacím řádem.
2.     Předseda svolává mimořádný Závodní výbor organizace, jestliže je nutno urychleně řešit vážnou záležitost.
3.     V případě rovnosti při hlasování Závodního výboru je nutné hlasování po rozpravě opakovat. Při opětovné rovnosti hlasů rozhoduje hlas předsedy.
4.     Na požádání předsedy Revizní komise je předseda povinen svolat Závodní výbor.
5.     Závodní výbor organizace jmenuje vyjednavače pro uzavírání kolektivní smlouvy.
6.     Závodní výbor organizace jmenuje členy dohodovací komise.
 
Článek 20
1.     Závodní výbor organizace je povinen předkládat Konferenci delegátů zprávu o činnosti a hospodaření organizace.
2.     Závodní výbor rozhoduje ve všech otázkách, kde přísluší právo spolurozhodování, projednávání, informování, kontroly a rozhodování podle právních předpisů příslušnému odborovému orgánu.
3.     Závodní výbor organizace rozhoduje o všech otázkách, pokud nejsou stanovami přímo svěřeny do pravomoci Konference.
 
Článek 21
Revizní komise
1.     Revizní komise organizace provádí pravidelně kontroly hospodářské a správní činnosti organizace podle schválených Zásad hospodaření.
2.     Revizní komise je o své činnosti povinna podávat zprávy Konferenci delegátů, která je musí projednat a přijmout k nim usnesení. Je-li požádána Závodním výborem organizace, je povinna jej informovat o své činnosti.
3.     Kontrola se musí konat nejméně dvakrát za rok.
4.     Na návrh Závodního výboru nebo Revizní komise se konají společné schůze.
5.     Kontrolu hospodaření organizace nesmí provádět nikdo jiný než Revizní komise nebo členové organizace, které tato komise písemně pověří.
 
Článek 22
1.     Revizní komise je volena Konferencí delegátů organizace na čtyřleté období. Členové Revizní komise nesmějí být v pracovním poměru k organizaci a nesmějí od organizace přijímat pravidelné platby a nesmějí být členy Závodního výboru.
2.     Revizní komise je zpravidla tříčlenná a ze svého středu volí předsedu, který jedná jejím jménem.
 
Článek 23
Členové Revizní komise a členové Závodního výboru organizace jsou povinni i po skončení své funkce dodržovat mlčenlivost o skutečnostech, s nimiž se na základě funkce seznámili. Mlčenlivosti jsou zbaveni před členy Závodního výboru organizace.
 
Článek 24
Organizační jednotky
1.     Organizace může podle organizačních potřeb a hospodářské účelnosti zřizovat hospodářské  nebo organizační jednotky. Tyto jednotky nemohou mít svou právní subjektivitu.
2.     Organizační jednotky mohou vytvářejí své orgány, které jsou zmocněny za organizaci činit veškeré úkony týkající se organizační jednotky.
 
 
Článek 25
Pracoviště organizace
Pracoviště organizace se nachází v prostorách:
OKD, a.s. Důl Lazy, č.p. 605, 735 12 Orlová
 
 
Část pátá
Hospodaření organizace
 
Článek 26
1.     Majetkem organizace jsou věci a majetková práva. S tímto majetkem organizace samostatně hospodaří.
2.     Organizace odpovídá za své závazky celým svým majetkem. Členové organizace za závazky organizace ani neodpovídají, ani neručí.
3.     Organizace může hospodařit též s majetkem jiných právnických nebo fyzických osob, a to na základě smlouvy uzavřené v souladu s obecně závaznými právními předpisy.
4.     Organizace jako právnická osoba může sdružovat majetek s jinými právnickými, nebo fyzickými osobami na podkladě smlouvy.
 
Článek 27
1.     Organizace může samostatně podnikat a účastnit se podnikatelské činnosti právnických a fyzických osob, a to v souladu s obecně závaznými právními předpisy.
2.     Podíl na zisku z podnikání podle odstavce 1 může organizace použít k naplnění cílů programu organizace, přičemž jej nesmí v peněžní formě rozdělit mezi své současné, nebo bývalé členy.
 
Článek 28
1.     Organizace hospodaří podle schválených Zásad hospodaření ZO PP OKD.
2.     Organizace sestavuje každoročně svůj rozpočet a hospodaří podle něj.
3.     Zásady hospodaření a Rozpočet schvaluje každoročně na svém zasedání Konference delegátů.
4.     Organizace může zřizovat trvalé nebo dočasné účelové fondy.
 
Článek 29
1.     Organizace vede své účetnictví o stavu a pohybu majetku, o příjmech a vydáních podle obecně závazných předpisů.
2.     Návrh rozpočtu a vyúčtování hospodaření za uplynulý kalendářní rok musí být schváleny Konferencí delegátů.
 
 
 
 
 
 
Část šestá
Rozpuštění a sloučení organizace
 
Článek 30
1.     Usnesení o rozpuštění organizace nebo jejím sloučení s jednou nebo více odborovými organizacemi může přijmout jen Konference delegátů organizace.
2.     Při rozpuštění organizace určí Konference delegátů svým usnesením likvidátora, stanoví postup likvidace a způsob naložení s likvidačním zůstatkem.
3.     Při sloučení organizace určí Konference delegátů na koho přechází majetek a závazky organizace.
 
 
Část sedmá
Přechodná a závěrečná ustanovení
 
Článek 31
Členství v organizaci, která vznikla před 7. 1. 1992 se považují za členství podle těchto stanov.
 
Organizace používá razítko:
 
 
 
 
 Článek 32
Tyto stanovy nabývají účinnosti dnem 1.1.2014 a byly schváleny Konferencí delegátů dne 24.1.2014.
 
 
V Orlové dne 24.1.2014
 
 
 
Seznam zkratek:
KS – Kolektivní smlouva
OS PHGN – Odborový svaz pracovníků hornictví, geologie a naftového průmyslu
RK – Revizní komise
ZO PP OKD – Základní organizace Povrchových pracovišť OKD
ZV – Závodní výbor

 

 

na stažení: Stanovy ZO Povrchových pracovišť OKD