Jdi na obsah Jdi na menu
 


Co znamená rozhodnutí o úpadku OKD?

13. 5. 2016

 

 

Krajský soud v Ostravě poslal v pondělí těžební společnost OKD do úpadku. Z důvodu častých dotazů, co to vlastně znamená, redakce SHO oslovila advokátní kancelář JUDr. Marie Piekarzové, která dlouhodobě se Sdružením hornických odborů (SHO) spolupracuje.

 

 

Co znamená, usnesení Krajského soudu v Ostravě, kterým se zjišťuje úpadek OKD, a.s.?

 

Před odpovědí na tuto otázku, je nutné osvětlit některé další skutečnosti a tyto dát do vzájemných souvislostí, aby odpověď nebyla vytržena z kontextu.

 

OKD, a.s., podala dne 3. 5. 2016 ke Krajskému soudu v Ostravě jako věcně a místně příslušnému insolvenčnímu soudu, insolvenční návrh, který v souladu se zákonem spojila s návrhem na povolení reorganizace jako jednomu ze způsobů řešení úpadku. Tímto dnem došlo k zahájení insolvenčního řízení.

 

V případě OKD, a.s. se zřejmě jedná o úpadek ve formě předlužení. O předlužení se jedná tehdy, má-li dlužník, který je právnickou osobou nebo fyzickou osobou – podnikatelem, více věřitelů (nejméně dva) a zároveň souhrn jeho závazků převyšuje hodnotu jeho majetku. Rozhodný je poměr veškerých dlužníkových závazků (včetně těch nesplatných) a jeho majetku. Při stanovení hodnoty dlužníkova majetku je též nutno přihlédnout k další správě a provozování podniku dlužníka, lze-li předpokládat, že dlužník bude moci ve správě majetku a provozu podniku pokračovat.

 

Insolvenční řízení má několik fází a v zásadě probíhá v těchto fázích:
1. Zahájení insolvenčního řízení podáním insolvenčního návrhu
2. Rozhodnutí o úpadku dlužníka
3. Rozhodnutí o způsobu řešení úpadku dlužníka
4. Realizace zvoleného způsobu řešení úpadku dlužníka
5. Skončení insolvenčního řízení

 

Vydáním usnesení o zjištění úpadku ze dne 9. 5. 2016 Krajským soudem v Ostravě, se tak insolvenční řízení týkající se OKD, a.s., dostalo před výše uvedenou třetí fází. Tímto rozhodnutím byl ze strany soudu jako orgánu, který je k tomu nadán příslušnou pravomocí zjištěno, že OKD, a.s., skutečnostmi které uvedlo v insolvenčním návrhu a jeho přílohách osvědčilo, že je v úpadku a ve smyslu výše uvedeného byl krajským soudem úpadek zjištěn.

 

Jedná se tedy v podstatě o rozhodnutí osvědčující stav v jakém se OKD, a.s., jako dlužník, nachází. Toto usnesení také vytvořilo předpoklad, aby bylo možno v insolvenčním řízení pokračovat a mohlo postoupit do jeho dalších fází.


Nejedná se tedy o rozhodnutí, které by bylo v insolvenčním řízení konečné a bylo by jim rozhodnuto o způsobu řešení úpadku OKD, a.s. O způsobu řešení úpadku bude rozhodnuto až v následující fázi insolvenčního řízení.


Nutno dodat, že zahájení insolvenčního řízení budí zákonem předvídané účinky týkající se také nakládaní s majetkovou podstatou, dlužníka. Mimo jiné, nerozhodne-li insolvenční soud jinak, je dlužník povinen zdržet se od okamžiku, kdy nastaly účinky spojené se zahájením insolvenčního řízení, nakládání s majetkovou podstatou a s majetkem, který do ní může náležet, pokud by mělo jít o podstatné změny ve skladbě, využití nebo určení tohoto majetku anebo o jeho nikoli zanedbatelné zmenšení. Peněžité závazky vzniklé před zahájením insolvenčního řízení je dlužník oprávněn plnit jen v rozsahu a za podmínek stanovených insolvenčním zákonem.

 

Výše uvedené omezení se netýká úkonů nutných ke splnění povinností stanovených zvláštními právními předpisy, k provozování podniku v rámci obvyklého hospodaření, k odvrácení hrozící škody, k plnění zákonné vyživovací povinnosti a ke splnění procesních sankcí.

 

Dále se výše uvedené omezení nevztahuje na uspokojování pohledávek za majetkovou podstatou a pohledávek jim postavených na roveň; tyto pohledávky se uspokojují v termínech splatnosti, je-li to podle stavu majetkové podstaty možné.

 

Pohledávkami postavenými na roveň pohledávkám za majetkovou podstatou jsou mimo jiné
pracovněprávní pohledávky dlužníkových zaměstnanců, pokud zákon ohledně některých z nich nestanoví jinak,
• pohledávky věřitelů na náhradu škody způsobené na zdraví.


Věřím, že celá věc dobře dopadne a OKD, a.s. bude dále fungovat jako tradiční a největší zaměstnavatel na Ostravsko-Karvinsku a svým zaměstnancům bude i nadále dávat práci a mzdy. Vím, že současná situaci nikomu ze zaměstnanců na klidu nepřidá a napětí mezi horníky je extrémní, přesto všem přeji dostatek sil a pevné nervy, s vírou, že vše dobře dopadne.

 

Zdař Bůh!!!

 


Mgr. Ondřej Havránek

Advokátní kancelář JUDr. Marie Piekarzová