Jdi na obsah Jdi na menu
 


Právní služby

 

 

Advokátní kancelář JUDr. Marie Piekarzová 

 

 Pracovnímu právu se věnuje aktivně od roku 1974 a v advokacii samostatně působí od roku 1996. Za odborové sdružení se účastňuje jednání ohledně schvalování návrhů nových zákonných předpisů v oblasti pracovního práva a sociálního zabezpečení. Zabývá  se pracovním, především pracovními úrazy, nemocemi z povolání, majetkovým vypořádáním, náhradami škod. Dále také občanským právem, rodinným právem ( jako výživné, rozvody - dohody pořebné k rozvodům), sepisuje smlouvy - darovací, kupní atd. Mimo jiné ověřuje podpisy, zabývá se také trestním právem a zastupováním při něm.
 
 
Veškeré služby účtované mojí kanceláří jsou účtovány v souladu s vyhláškou č. 177/1996 Sb., o odměnách advokátů a náhradách advokátů za poskytování právních služeb (advokátní tarif), v aktuálním znění.

Odměnu advokáta je možné stanovit: •na základě paušálního měsíčního honoráře za poskytování právních služeb
•na základě tzv. hodinové smluvní odměny
•na základě odměny stanovené dle ust. §§ 6 - 12 advokátního tarifu z hodnoty věci
•na základě vzájemné dohody o paušálním honoráři (dohoda o konkrétní nepřekročitelné ceně služby)
•odměna z výsledku na věci.


 

Pracovní právo
•sepis pracovních smluv, výpovědí, dohod o hmotné odpovědnosti,
•vypracování pracovních řádů, interních směrnic,
•právní pomoc při kolektivním vyjednávání,
•zastupování zaměstnavatele/zaměstnance v soudních řízeních týkajících se rozvázání pracovního poměru, náhrady škod apod,
•konzultace v oblasti práv a povinností zaměstnanců a zaměstnavatelů, v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci,
•právní pomoc při uplatnění nároků z pracovních úrazů, nemocí z povolání,
•nároky z neplatného rozvázání pracovního poměru,
•náhrada škody z pracovně právních vztahů,
•zajištění pracovních podmínek zaměstnanců v souladu s právními předpisy,
•rovné zacházení a zákaz diskriminace,
•přechod práv a povinností z pracovněprávních vztahů,
•tvorba interních předpisů, směrnic a pracovních řádů,
•komplexní pracovněprávní poradenství, příprava a revize návrhů dokumentů.
 
 Občanské právo
•sepisování smluv v rámci dispozice s movitými i nemovitými věcmi, jakož i s jinými hodnotami – smlouvy kupní, směnné, darovací, o převodu vlastnictví jednotky, nájemní, podnájemní, o výpůjčce, o dílo, zástavní, o zřízení věcného břemene, o vypořádání podílového spoluvlastnictví, o vypořádání společného jmění manželů, o postoupení pohledávky a dalších
•zastupování klientů při jednáních o uzavření smluv či v jednáních o mimosoudním vyřešení sporu
•vymáhání pohledávek prostřednictvím soudních a rozhodčích orgánů, včetně vyhodnocování optimálního přístupu k jednotlivým dlužníkům, využívání právních nástrojů sloužících k zajištění pohledávek
•právní analýzy a revize smluv i jednostranných právních úkonů, posouzení práv a povinností z nich plynoucích, jakož i vyhodnocení možností ukončení platných smluvních vztahů
•stálá spolupráce s notáři a soudními exekutory v rámci koncipování úkonů, k jejichž platnosti vyžaduje pozitivní právní úprava formu notářského či exekutorského zápisu, zajišťování sepisů uznání dluhu ve formě notářského či exekutorského zápisu se svolením k přímé vykonatelnosti
•v souvislosti se sepisování právních úkonů je poskytováno rovněž právní zastupování v souvisejících řízeních, například ve správním řízení vedeném katastrálním úřadem
•zastupování klientů v oblasti práva na ochranu osobnosti
•poradenství v dědických záležitostech – zajištění sepsání závěti, listiny o vydědění, zastupování v dědickém řízení
 
 Trestní právo
•všeobecné trestněprávní poradenství, zpracování analýz právních úkonů z hlediska trestněprávní odpovědnosti
•obhajoba klientů v přípravném řízení
•zastupování klientů v řízení o vazbě
•obhajování klientů při hlavním líčení i v řízení před odvolacím soudem
•obhajování mladistvých před specializovanými soudy pro mládež
•sepisování a podávání řádných i mimořádných opravných prostředků proti rozhodnutím orgánů činných v trestním řízení
•zastupování klientů před Nejvyšším soudem České republiky v rámci řízení o dovolání
•zastupování klientů ve vykonávacím řízení, podávání žádostí o podmíněné propuštění z výkonu trestu
•zastupování poškozených, uplatňování nároků poškozených na náhradu škody v rámci trestního řízení
•zastupování klientů při jednání s Probační a mediační službou České republiky
 
Rodinné právo
•konzultace a sepis dokumentů v rozvodovém řízení – žaloby o rozvod manželství, návrhy na úpravu výchovy a výživy nezletilého dítěte pro dobu před a po rozvodu manželství
•zastupování klientů v řízeních ve věcech úpravy a výchovy a výživy nezletilých dětí pro před i po rozvodu manželství
•zastupování klientů ve věcech vyživovací povinnosti ve vztahu ke zletilým dětem, ostatním příbuzným a mezi manžely
•zastupování klientů v řízeních o zvýšení či snížení výživného, v řízeních o změně výchovy nezletilých dětí a v řízeních o úpravě styku
•zastupování klientů v rozvodových řízeních, jakož i v řízeních o vypořádání společného jmění manželů
•sepisování smluv v rámci tzv. dohodnutého rozvodu (dle § 24a zák. o rodině), tj. smluv o vypořádání vzájemných majetkových vztahů, práv a povinností společného bydlení a případné vyživovací povinnosti a dohod o vypořádání společného jmění manželů
 
 
 
 
Kontakt:
 
 
JUDr. Marie Piekarzová
Jana Švermy 38/8
Havířov - město
PSČ 736 01
 
 telefon: +420 777 556 267   nebo  775 988 877  (pevná linka zrušena)
 ID datové schránky : etqgmp4
 evidenční číslo ČAK : 8443
 
 Spolupracující advokát:  Mgr. Pavla Havránková
 email :  pavla.licha@post.cz
 telefon:  +420 775 555 566
 
Advokátní koncipient: Mgr. Ondřej Havránek, advokátní koncipient
telefon: +420 775 988 877
 
Vždy v pondělí dopoledne budou poskytovány právní porady.
Je nutné se předem telefonicky objednat !
 
 

 Mapa

 

google.jpg

 foto zdroj:  google.com