Jdi na obsah Jdi na menu
 


Informace o zpracování osobních údajů zaměstnanců OKD

25. 5. 2018

 

 

Společnost OKD, a.s., IČ 059 79 277, se sídlem Stonavská 2179, Doly, 735 06 Karviná, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě v oddílu B, vložce 10919 (dále jen „OKD, a.s.“) jakožto správce osobních údajů 

tímto na základě čl. 12 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (dále jen „Nařízení GDPR“)

informuje o způsobu a rozsahu zpracování osobních údajů touto společností, a to pokud jde o zpracování osobních údajů zaměstnanců OKD, a.s., tj. osob, které vykonávají práci pro OKD, a.s. jako zaměstnavatele na základě pracovní smlouvy nebo dohody o pracovní činnosti nebo dohody o provedení práce:

Společnost OKD, a.s. zpracovává tyto kategorie osobních údajů zaměstnanců:

Titul, jméno, příjmení, datum a místo narození, občanství, rodné číslo, adresa bydliště, rodinný stav, telefonní číslo, e-mailová adresa, fotografie, údaj o dosaženém vzdělání a kvalifikaci, číslo bankovního účtu, údaj o zdravotní pojišťovně, číslo známky, SAP identifikační číslo zaměstnance; obrazový záznam (kamerové systémy); jméno, příjmení a rodné číslo rodinných příslušníků; údaje o zdravotním stavu (vč. zdravotního omezení, NPE); kontaktní údaje na rodinné příslušníky pro případ nouze.

Společnost OKD, a.s. zpracovává osobní údaje zaměstnanců zejména k těmto účelům:

 • uzavření, plnění a ukončení pracovní smlouvy nebo dohody o pracích konaných mimo pracovní poměr
 • odměňování zaměstnanců, zejména zpracování mzdy, náhrady mzdy v případě pracovní neschopnosti a dalších náhrad dle zákoníku práce nebo kolektivní smlouvy; provádění srážek ze mzdy 
 • evidence docházky zaměstnanců a evidence pohybu zaměstnanců v dole
 • vedení evidence pro účely sociálního zabezpečení, veřejného zdravotního pojištění, důchodového pojištění, důchodového připojištění a pro účely zúčtování daně z příjmu fyzických oosb 
 • školení, vzdělávání a rozvoj zaměstnanců, hodnocení zaměstnanců
 • poskytování věrnostního přídavku horníků, poskytování stabilizační odměn
 • evidence pro účely pracovnělékařských prohlídek, pro posouzení zdravotního stavu zaměstnance a pro účely poskytování rekondičních pobytů
 • evidence pro účely poskytování stravování a svačin
 • evidence pro účely poskytování volnočasových poukázek

Společnost OKD, a.s. zpracovává osobní údaje na základě těchto právních důvodů:

 • zpracování je nezbytné pro splnění smlouvy (čl. 6 odst. 1 písm. b) Nařízení GDPR)
 • zpracování je nezbytné pro splnění právní povinnosti (čl. 6 odst. 1 písm. c) Nařízení GDPR)
 • zpracování je nezbytné pro účely oprávněných zájmů OKD, a.s. (čl. 6 odst. 1 písm. f) Nařízení GDPR)
 • pokud jde o údaje o zdravotním stavu zaměstnance, je zpracování nezbytné pro plnění zvláštních povinností správce v oblasti pracovního práva nebo práva sociálního zabezpečení (čl. 9 odst. 1 písm. b) Nařízení GDPR)
 • pokud jde o údaje o zdravotním stavu zaměstnance, je dále zpracování nezbytné pro účely preventivního nebo pracovního lékařství nebo pro posouzení pracovní schopnosti zaměstnance (čl. 9 odst. 1 písm. h) Nařízení GDPR).

Společnost OKD, a.s. zpracovává osobní údaje po dobu:

 • stanovenou právním předpisem, jde-li o osobní údaje, obsažené v dokumentech, jejichž dobu uchovávání stanoví právní předpis (př. mzdový list, evidenční list důchodového pojištění)
 • po dobu 4 let po ukončení pracovního poměru nebo dohody o pracovní činnosti nebo dohody o provedení práce.

Společnost OKD, a.s. získává osobní údaje od subjektů údajů; osobní údaje mohou být zpracovávány za pomoci i bez pomoci automatizovaných postupů. Pokud jsou osobní údaje zpracovávány na základě čl. 6 odst. 1 písm. f) Nařízení GDPR, je oprávněný zájem správce dán zejména zájmem na ochraně života a zdraví zaměstnanců a na ochraně majetku OKD, a.s. Osobní údaje mohou být zpracovávány také zpracovateli, a to na základě smlouvy o zpracování osobních údajů, uzavřené mezi OKD, a.s. a zpracovatelem; ochrana osobních údajů je společností OKD, a.s. technicky a organizačně zabezpečena v souladu s Nařízením GDPR, a stejnou úroveň zabezpečení vyžaduje společnost OKD, a.s. také od zpracovatelů. Společnost OKD, a.s. nepředává osobní údaje do třetích zemí (tj. mimo území EU), ani mezinárodní organizaci. Osobní údaje jsou na základě zákonné žádosti nebo na základě právního předpisu předávány příjemcům (zejména orgánům veřejné moci), které disponují zákonnou pravomocí vyžadovat předání osobních údajů.

Zaměstnanec jako subjekt údajů má ve vztahu ke společnosti OKD, a.s. jako správci údajů tato práva: na přístup k OÚ (čl. 15 Nařízení GDPR), na opravu OÚ (čl. 16 Nařízení GDPR), na výmaz OÚ (čl. 17 Nařízení GDPR), na omezení zpracování (čl. 18 Nařízení GDPR), na přenositelnost OÚ (čl. 20 Nařízení GDPR), vznést námitku proti zpracování OÚ, je-li zpracování prováděno na základě čl. 6 odst. 1 písm.e) nebo f) Nařízení GDPR (čl. 21 Nařízení GDPR), nebýt předmětem automatizovaného rozhodování (čl. 22 Nařízení GDPR), na oznamování případů porušení zabezpečení OÚ (čl. 34 Nařízení GDPR), podat stížnost u dozorového úřadu (čl. 77 Nařízení GDPR)

Společnost OKD, a.s. jako správce osobních údajů ve věci ochrany osobních údajů je možno kontaktovat na e-mail adrese: osobniudaje@okd.cz.

Společnost OKD, a.s. není povinna mít osobu Pověřence pro ochranu osobních údajů.

 

 

 

zdroj: OKD a.s.