Jdi na obsah Jdi na menu
 


Návrh OKD na kolektivní smlouvu ze dne 31.10. 2013

31. 10. 2013

 

 Návrh OKD na kolektivní smlouvu !

 

 

Blíží se konečné rozhodnutí
Lhůta dle § 12 odst. 2 zákona o kolektivním vyjednávání, tj. lhůta, kdy se řízení před zprostředkovatelem považuje za neúspěšné, pokud kolektivní spor není vyřešen, končí dne 8.11.2013.
Protože zaměstnavatel doposud odmítá návrh zprostředkovatele, lze předpokládat, že toto jednání bude neúspěšné. Čeká nás tedy hlasování, zda přijmeme návrh zaměstnavatele, nebo půjdeme do stávky. Toto hlasování se bude konat na všech lokalitách (závodech) od 4. listopadu 2013 až do 7. listopadu 2013.  Stávku lze vyhlásit v případě, že hlasování se zúčastní nejméně 50 % zaměstnanců a z toho 2/3 musí vyslovit souhlas se stávkou. Podpisové archy se uschovají na jednotlivých ZV a mohou být vydány pouze pro účely soudu v případě pochybnosti o zákonnosti stávky.
Dle § 22 „Zákona o kolektivním vyjednávání“ č. 2/1991 Sb. v době účasti na stávce nepřísluší účastníku stávky mzda ani náhrada mzdy.
 
Kolektivní smlouva OKD a.s. na roky 2014-2018 (návrh zaměstnavatele):
(Tento návrh je ze dne 29. října 2013. Jednání budou ještě probíhat dne 30. až 31. října, což je po uzávěrce „ Zdař Bůh“)
-        kolektivní smlouva je uzavírána na roky 2014 až 2018,
-        zvýšené odstupné bude sníženo při přijetí sociálního programu podle odpracovaných let a bude od 1násobku až po 4násobek, součtově maximálně 10násobek (původně až 12násobek)
-        odchodné při ukončení pracovního poměru dohodou ze zdravotních důvodů (všeobecné choroby) bude sníženo a bude max. 3násobek,
-        odchodné při skončení pracovního poměru dohodou z důvodu odchodu do starobního důchodu se ruší,
-        stabilizační odměny zůstávají, věrnostní podle zákona samozřejmě taky,
-        penzijní připojištění zaměstnanců a doplňkové penzijní spoření zůstávají zachována,
-        poukázky pro zaměstnance na nákup sportovních, léčebných, rekreačních a kulturních aktivit zůstávají zachovány,
-        tarify zůstávají nezměněny, tedy stejné jako v roce 2013,
-        přídavek na dovolenou a Vánoce je zrušen a nahrazen tzv. „Podíly na zisku“,
-        pro rok 2014 jsou navrhovány podíly na výsledku hospodaření společnosti. V případě, že by společnost byla ve ztrátě, pak by podíly nebyly. Zjednodušeně řečeno- až při zisku 900 mil. Kč by byly výdělky srovnány na úroveň roku 2013, při vyšším zisku by pak byl realizován nárůst mezd,
-        nově jsou navrhovány tzv. „Bonusy za bezpečnou těžbu“ ve výši 2 % ze základní mzdy za odpracovanou dobu. Hodnocení bude čtvrtletní a bonus bude doplacen za progresivní plnění,
-        nově jsou navrhovány také tzv. „Bonusy za dodržení plánované těžby“ ve výši 2 % ze základní mzdy za odpracovanou dobu. Hodnocení bude čtvrtletní a bonus bude doplacen za progresivní plnění,
-        pro roky 2015 až 2018 už platí ustanovení „Kolektivní smlouvy vyššího stupně“, což znamená minimálně růst mezd o inflaci, 
-        prémiové řády budou na „Karvinské části OKD“ sjednoceny a budou předloženy společně s kolektivní smlouvou, na sjednocení prémiových řádů bude přidáno 1,5 % objemu mzdových prostředků navíc. Protože sazby prémií jsou velmi odlišné, tak i přes navýšení na toto sjednocení může dojít u některých zaměstnanců ke snížení sazby prémií,
-        ostatní nároky zůstávají nezměněny,
-        zaměstnavatel dodrží KS 2013, tzn., že bude doplacen přídavek na dovolenou, bude vyplacen přídavek na Vánoce a rovněž budou v roce 2013 zachovány poukázky!
Další průběh jednání ke kolektivní smlouvě:
-        do 31. října 2013 bude dopracován konečný návrh zaměstnavatele na znění kolektivní smlouvy,
-        dne 1. listopadu bude zveřejněn konečný návrh zaměstnavatele včetně sjednocených prémiových řádů,
-        hlasování, zda je návrh zaměstnavatele pro zaměstnance přijatelný, tedy hlasování ke stávce, začne dne 4. listopadu 2013 a bude ukončeno dne 7. listopadu 2013 ve 14 hodin,
-        výsledky hlasování budou vyhlášeny dne 8. listopadu nejpozději ve 14 hodin,
-        v případě, že zaměstnanci odmítnou stávku, dojde k podpisu „Kolektivní smlouvy“ předložené zaměstnavatelem,
-        budou-li zaměstnanci souhlasit se stávkou, budeme pokračovat v souladu se zákonem a dojde k přípravě stávky. Vyjednávání za této situace však není vyloučeno.
 
Žádáme všechny zaměstnance, aby se vyjádřili hlasováním k možnosti stávky, ať už kladně či záporně. Kdo se neúčastní hlasování, bude považován za osobu, která souhlasí s návrhem zaměstnavatele!
 
Bližší informace budou zaměstnancům podány na jednotlivých ZV.
 

Návrh OKD na kolektivní smlouvu !