Jdi na obsah Jdi na menu
 


Sdělení nesouhlasného stanoviska SHO

18. 10. 2016

 

 

OKD, a.s.

k rukám generálního ředitele a předsedy představenstva

Dalea R. Ekmarka

Stonavská 2179, 

Karviná, PSČ 735 06

 

Na vědomí insolvenčnímu správci OKD, a.s.

Ing. Lee Loudy

Vodičkova 41

Praha 1, PSČ 110 00

 

Sdružení hornických odborů
ul. ČSA, č. p. 2
Karviná Doly, PSČ 735 06

 

 

Věc: Sdělení nesouhlasného stanoviska 

 

 

Vážený pane generální řediteli,

 

jsme nuceni obrátit se na Vás, důrazně se ohradit a vyslovit striktně nesouhlasné stanovisko a odlišný právní názor k výkladu platné kolektivní smlouvy ve spojení s vypracovaným Sociálním programem Závodu Důl Paskov, ze dne 9. září 2014 (dále také jako „Sociální program“).

 

Při jednání věřitelského výboru dne 10. 10. 2016, byla Vaší společností představena rozsáhlá zpráva zpracovaná pro schůzi věřitelského výboru, týkající se ukončení hornické činnosti na Důlním závodě 3 (Dolu Paskov) (dále jen jako „Zpráva“). V části zprávy je v souladu s platnou kolektivní smlouvou a Sociálním programem, popsán Sociální program pro Důlní závod 3.

 

Dle výkladu Vaší společnosti uvedeného v části 5. čl. 46 Zprávy, z platné kolektivní smlouvy a Sociálního programu plyne, že „zvýšené odstupné podle Sociálního programu zaměstnancům přísluší pouze v případě, kdy dojde k ukončení pracovního poměru dohodou. Sociální program a KS 2014 předpokládají, že zaměstnavatel automaticky navrhne ukončení pracovního poměru dohodou, avšak neřeší situaci, kdy OKD učiní jednostranná právní jednání a předá zaměstnancům výpověď. Jsme názoru, že v takovém případě přísluší zaměstnancům jen odstupné dle zákoníku práce a dle kolektivní smlouvy vyššího stupně.“

 

S Vašim výše uvedeným právním názorem nemůžeme v žádném případě souhlasit a považuje za nutné, se proti němu zcela jednoznačně vymezit. Svůj právní názor s odkazem na příslušná ustanovení platné kolektivní smlouvy a Sociálního programu níže odůvodňujeme.

 

Z platné Kolektivní smlouvy OKD, a.s. na roky 2014 – 2018 (dále také jako „KS“), konkrétně z části VII. bod 2. 4. vyplývá, že v souvislosti s opatřeními týkajícími se více než 200 zaměstnanců za příslušný závod, zaměstnavatel zpracuje ve spolupráci s příslušné odborovou organizaci Sociální program, před realizací výše uvedených opatření. S ohledem na to, že s ukončením těžby a potažmo s definitivním uzavřením Dolu Paskov se již dlouhodobě počítá, byl, jak výše uvedeno, v souladu s KS, dne 9. září 2014 zpracován Sociální program.

Dle části 1. Sociálního programu – Povaha sociálního programu, předmět úpravy, účinnost, „…vznikají práva zaměstnancům z tohoto Sociálního programu až okamžikem rozhodnutí představenstva OKD, a.s., o definitivním termínu uzavření Dolu Paskov. Dále dle,
části 5. Uvolňování zaměstnanců, bodu 5. 2.  písmene E. Sociálního programu „Nebude - li možné zaměstnancům nabídnout pracovní uplatnění v rámci OKD, a.s., bude jim nabídnuto ukončení pracovního poměru dohodou z důvodu nadbytečnosti (dle
§ 52 písm. c) zákoníku práce, s poskytnutím jednorázového odstupného stanoveného tímto sociálním programem dle odpracovaných let.

 

Máme za to, že z výše uvedeného je zcela jednoznačně zřejmé, že za splnění výše uvedených podmínek pro vyhlášení a zpracování Sociálního programu, plyne OKD, a.s., z KS a Sociálního programu jednoznačný závazek, nabídnout propouštěným zaměstnancům rozvázání pracovního poměru dohodou. Fakticky tedy, aby OKD, a.s. dodržela výše uvedený závazek a neporušila KS ve spojení se Sociálním programem, nemůže pracovní poměry s propouštěnými zaměstnanci rozvázat výpovědí jako jednostranným právním jednáním, jak je dovozováno v představené a odprezentované Zprávě. Takovýto výklad, by byl dle našeho názoru v rozporu se smyslem a účelem KS ve spojení se Sociálním programem, neboť práva propouštěných zaměstnanců by tímto byla velmi významně relativizována, což by odporovalo důvodům, pro který byla úprava v KS uzavřena a sociální program zpracován. Práva zaměstnanců, jako slabší strany pracovně právních vztahů, by pak byla zcela odvislá od jednostranného rozhodnutí zaměstnavatele, které však v tomto případě není vůbec na místě.

 

Jsme přesvědčeni a zastáváme ten názor, že pokud bude představenstvem OKD, a.s., rozhodnuto o definitivním termínu uzavření Dolu Paskov, má OKD, a.s. na základě KS a Sociálního programu, povinnost nabídnout propuštěným zaměstnancům, kterým nebude možné nabídnout pracovní uplatnění v rámci OKD, a.s., rozvázání pracovního poměru dohodou, a tím vytvořit podmínky pro vznik nároku na odstupné ve výši stanovené Sociálním programem. Úvahy OKD, a.s., o tom, že by byl s propuštěnými zaměstnanci v rámci Sociálního programu, rozvázán pracovní poměr výpovědí, bez toho aniž by jim bylo dříve nabídnuto rozvázání pracovního poměru dohodou (popř. bylo nabídnuto pracovní uplatnění v rámci OKD, a.s.), tak považujeme za nemístné a tento výklad za nesprávný. Sociální program by pak postrádal jakýkoliv smysl, neboť pouze z vůle jedné strany by se významně měnily podmínky propuštěných zaměstnanců, což považuje za zcela nepřípustné. 

 

Jednoduše řečeno, jsme toho názoru, že OKD, a.s. nemá právo volby, a KS ve spojení se Sociálním programem, neumožňuje vůči zaměstnancům postupovat variantně, stran způsobu rozvázání pracovního poměru. Jako první volba, která musí být dána zaměstnancům na výběr, zde jednoznačně stojí rozvázání pracovního poměru dohodou. Až pokud by došlo k odmítnutí ze strany zaměstnance, může OKD, a.s., zcela v intencích zákoníku práce, rozvázat s tím kterým zaměstnancem, pracovní poměr výpovědí z téhož důvodu. Právo volby je v tomto případě pouze na straně zaměstnanců a nikoliv na straně OKD, a.s., které z KS a Sociálního programu již vyplývá jednoznačný závazek týkající se způsobu rozvázání pracovních poměrů s propouštěnými zaměstnanci. 

 

Na závěr bychom chtěli uvést, že minimálně tři roky, všechny zainteresované strany (včetně státu) ví, že uzavření Dolu Paskov, bude, za těch cen uhlí na trhu, které zde do nedávné doby byly, nutností, pro případné pokračování provozu OKD, a.s. a splnění podmínek reorganizace. Bylo tedy jen otázkou času, kdy bude muset být představenstvem v tomto směru rozhodnuto. Máme za to, že bylo dost času, připravit se na tuto variantu a nevidíme důvod proto, proč by dnes měla být práva propouštěných zaměstnanců zaručená KS a Sociálním programem omezována a relativizováno z vůle OKD, a.s.

 

V Karviné dne 18. 10. 2016

 

S pozdravem Zdař Bůh                        

 

………………………………………

Ing. Pytlík Jaromír  předseda 

Sdružení hornických odborů

Pintér Štefan, Ing. Procházka Luděk, Palička Rostislav,Waloszek Jiří, Ing. Karkoška Petr, Bc. Němcová Monika

 

 

Originál na stažení (PDF)