Jdi na obsah Jdi na menu
 


Podněty odborů za účelem zvýšení úrovně bezpečnosti a organizace práce

19. 3. 2014

 

 

A. Přestávky v práci a nepřetržité odpočinky:
-        nejsou vždy dodržovány mikroklimatické přestávky,
-        nejsou stanoveny přestávky dané zákonem při používání ochranných pomůcek,
-        stejně tak nejsou vždy dodržovány přestávky na jídlo a oddech,
-        jsou případy, kdy je i nepřetržitý odpočinek mezi směnami a v týdnu  porušován, byť je základním předpokladem pro bezpečnou činnost zaměstnance.
B. Organizace práce:
- omezit tzv. harmonogramy. Tento charakter provozu významně narušuje biorytmus    člověka, zcela jednoznačně dochází k nadměrné únavě zaměstnance a nebezpečí vzniku úrazu se zvyšuje. Poslední studie ze zahraničí dokazují, že narušený biorytmus může vést k výskytu cukrovky, infarktu nebo rakoviny. Zvážit zkrácený harmonogram pondělí až sobota s volnou nedělí. Nejefektivnější byl v minulosti systém pondělí až pátek, v případě potřeby případně  se sobotní tzv. přikopávkou,
-    na mnoha úrovních byla a je často  předřazena výroba nad   bezpečností - snaha o nutnost splnění náročných výrobních úkolů pak nutí samotného zaměstnance k potlačení bezpečnosti. Rovněž by bylo  potřebné zhodnotit reálnost plnění BP a TP při daných režimech. Tyto režimy je  nutné upravit. Nedodržování některých předpisů pak vytváří návyk, že se nemusí dodržovat žádné, resp. že jsou vytvořeny zaměstnavatelem pro svou obranu v případě úrazu, mimořádné události apod.
C. Práce se zaměstnanci:
-        vytvářet podmínky (časový prostor) na všech úrovních řízení pro práci se zaměstnanci (pracovní porady, desetiminutovky, informovanost o pracovních úrazech a otázkách bezpečnosti práce, osobní kontakt....),
-        přejít především na pozitivní motivaci zaměstnanců, k účinnému motivačnímu procesu kromě mzdy je nutná i dobrá atmosféra v podniku a dobré pracovní klima. Pokud je nutná negativní motivace, tak musí být naprosto jednoznačná a adresná, princip kolektivní viny je naprosto demotivující,
-     nedostatek zaměstnanců a relativně nízká mzda snižuje motivaci k práci. U cizinců, kteří pracují v OKD v dole, požadovat dostatečnou znalost českého jazyka, 
-        omezit  mnohdy sporné, většinou  neúčinné, novinky jako např. zrcadla, mnoho hesel, autotrénink,  používání některých ochranných pomůcek tam, kde nejsou opodstatněné, používání anglických výrazů apod. Toto zaměstnance jen provokuje, rozptyluje,
-        je zřejmé, že je nutno změnit přístup k vyžadování dodržování BP (TP, ZP, KS a ostatních zákonů a předpisů). Zaměstnavatel má povinnost vyžadovat po zaměstnancích plnění výše uvedených povinností, avšak současně zaměstnavatel má také povinnost vytvořit veškeré předpoklady a podmínky k jejich plnění. Pokud vyžaduji po zaměstnanci plnění povinností, musí v prvé řadě zaměstnavatel vytvořit podmínky splněním svých povinností,
-        na nástěnkách uvádět jednoduše a výstižně příčiny PÚ, u závažných úrazů i z jiných Závodů Dolů OKD.
D.Systém kontrol:
-    změnit systém kontrol TH zaměstnanců (mimo THZ přímo řídících - revírníci….), pokud nejsou dány předpisem. Kontroly provádět ostatními techniky a pokud možno i těmi  mimozávodními také nahodile a neohlášeně ve všech směnách a přijímat okamžitá opatření k nápravě,
-    Rovněž je nutno reagovat na různé podněty, náznaky o možném porušování bezpečnosti. Pravidelnost v konání bezpečnostních akcí / bezpečnostní čtvrtky, hlášené fárání kontrolních orgánů apod. / vypěstuje u zaměstnanců návyk připravovat pracoviště tak, aby bylo bezpečné a aby pracovali sami bezpečně jen v tyto doby kontrol.
 E.Technický stav
-    nadále pokračovat se zlepšováním dobývací a zabezpečovací techniky, chladících zařízení, větrání, dopravních strojů a zařízení...