Jdi na obsah Jdi na menu
 


Stanovy

Stanovy

Sdružení hornických odborůhavir_s_lamp.jpg

 

Článek 1

Základní ustanovení
1.Název odborové organizace zní Sdružení hornických odborů. Používá zkratku SHO (dále jen SHO).
2.SHO je dobrovolným sdružením základních odborových organizací (dále jen ZO), které jsou právnickými osobami.
3.Sídlem SHO je: SHO, ul. ČSA, č. p. 2735 06, Karviná Doly
4.SHO je právnickou osobou.

 

Článek 2

Programové cíle
1.Cílem SHO je koordinace činnosti při ochraně společných pracovněprávních, hospodářských a sociálních práv a zájmů sdružených organizací a zaměstnanců zaměstnavatelů, na něž je vztažena jejich působnost, zejména prostřednictvím kolektivních smluv a dalších dohod se zaměstnavateli.Provozuje společné činnosti a služby ve prospěch svých členů a jejich členské základny.

 

Článek 3

Členství v SHO
1.Členem SHO mohou být ZO, které souhlasí s programovými cíli SHO.
2.O přijetí za člena rozhoduje Rada SHO.

 

Článek 4

Vznik členství
1.Členství v SHO vzniká podpisem smlouvy o součinnosti mezi ZO a SHO.

 

Článek 5

Práva a povinnosti
1.Člen SHO má právo: a.Účastnit se tvorby programu SHO a podílet se na jeho uskutečňování.
b.Podílet se na činnosti SHO a jeho orgánů.
c.Být informován o veškerých usneseních orgánů SHO.
d.Hlasovat, volit a být volen do orgánů SHO.

2.Člen SHO je povinen: a.Dodržovat Stanovy SHO.
b.Podílet se na činnosti SHO a jeho orgánů.
c.Respektovat rozhodnutí orgánů SHO týkající se všech zaměstnanců v sdružených ZO.
d.Platit řádně stanovené členské příspěvky.


 

Článek 6

Zánik členství

Členství v SHO zaniká:
1.Vystoupením člena ze SHO na základě rozhodnutí svého příslušného orgánu. O tomto rozhodnutí předloží písemné oznámení. Členství zaniká dnem uvedeným v oznámení o vystoupení nejdříve však dnem doručení.
2.Vyloučením člena rozhodnutím Sněmu pro hrubé porušování Stanov.
3.Zánikem člena SHO.
4.Zánikem SHO.

 

Článek 7

Organizační struktura
1.Orgány SHO jsou: a.Sněm SHO, kde jsou zastoupeny všechny sdružené ZO dle čl. 8 odst. 2 a 3.
b.Rada SHO, kde jsou zastoupeny sdružené ZO jedním delegátem a předsedou SHO.
c.Revizní komise SHO.

2.Jménem Rady SHO jednají a tak projevují vůli Rady SHO předseda a jeho zástupce, případně ostatní místopředsedové na základě delegovaných pravomocí.
3.Každý orgán je usnášeníschopný, byl-li řádně svolán a je-li přítomna dvoutřetinová většina delegátů.
4.Všechna rozhodnutí a usnesení se přijímají dvoutřetinovou většinou přítomných delegátů.
5.Volební období orgánů a funkcionářů SHO je čtyřleté.

 

Článek 8

Sněm
1.Nejvyšším orgánem je Sněm delegátů ZO.
2.Sněm tvoří Rada a jeden delegát na počet fyzických členů každé ZO stanovených Radou.
3.Za účelem dosažení stanoveného počtu se mohou odborové organizace sdružovat.
4.Sněmu se mohou s hlasem poradním účastnit hosté pozvaní Radou.
5.Sněm schvaluje Stanovy SHO, Jednací řád Sněmu, Volební řád Sněmu a rozpočet SHO, volí předsedu SHO a dále rozhoduje o vyloučení ZO.
6.Sněm se koná minimálně 1x ročně a v případně potřeby mimořádný Sněm svolává Rada.

 

Článek 9

Rada
1.Rada je výkonným a současně statutárním orgánem SHO. Ze své činnosti se zodpovídá Sněmu.
2.Rada volí ze svého středu tři místopředsedy SHO.
3.Rada se schází dle potřeby zpravidla 1x za měsíc a svolává ji předseda. Předseda je povinen svolat Radu na základě požadavku člena Rady.

4.Činnost Rady

a.Řídí a organizuje činnost SHO.
b.Vyjednává Kolektivní smlouvu OKD,a.s., jmenuje vyjednavače KS a napomáhá při vyjednávání
c.KS na základě požadavků ZO působících mimo OKD,a.s.
d.Projednává a přijímá stanoviska k záležitostem dle požadavků členů Rady.
e.Informuje o všech svých rozhodnutích všechny členy Rady.
f.Předkládá Sněmu zprávu o svých rozhodnutích a o své činnosti.
g.Zřizuje pracoviště SHO a rozhoduje o jeho personálním obsazení.
h.Schvaluje Zásady hospodaření SHO.

5.Písemné právní úkony činí a tak projevují vůli Rady SHO předseda a jeho zástupce případně ostatní místopředsedové na základě delegovaných pravomocí.

 

Článek 10

Revizní komise
1.Revizní komise je kontrolním orgánem SHO.
2.Revizní komise je nejméně tříčlenná.
3.Revizní komise je volená Sněmem SHO a předsedu si volí ze svého středu.

 

Článek 11

Hospodaření SHO
1.SHO hospodaří na základě rozpočtu schváleného Sněmem v souladu se Zásadami hospodaření.
2.Veškerá činnost je hrazena z členských příspěvků na náklady jednotlivých základních organizací SHO, zpravidla poměrně dle stavu jejich fyzických členů.
3.ZO sdružené v SHO neodpovídají ani neručí za závazky SHO, ani za závazky jiných členů SHO.
4.Nárok na majetkové vyrovnání podílů na majetkových nárocích SHO vůči jiným subjektům, mají sdružené ZO při zániku SHO, vystoupení z SHO a při zrušení členství v SHO.
5.Kontrolu hospodaření SHO provádí minimálně čtvrtletně revizní komise SHO, která provádí také kontroly na požádání předsedy, případně Rady nebo Sněmu SHO.

 

Článek 12

Závěrečné ustanovení
1.Tyto Stanovy nabývají platnosti dnem podpisu Smlouvy o součinnosti mezi sdružujícími se ZO a účinnosti schválením Sněmem SHO .

 

 

ve Stonavě 4.4.2008